A Laws.Africa project
15 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-15 number 15342

Partners

Download PDF (3.6 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


   Registered at the Post Office as a Newspaper        A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                    CAPE TOWN, 15 DECEM BER 1993
V ol. 342                                                No. 15342
                     KAAPSTAD, 15 DESEM BER 1993


      STATE PRESIDEN T’S OFFICE               KANTOOR VAN D IE STAATSPRESIDENT


No. 2425.                15 December 1993   No. 2425.                 15 Desember 1993

 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 164 of 1993: Adjustments Appropriation Act (House of   No. 164 van 1993: Aansuiweringsbegrotingswet (Raad van
         Representatives), 1993.                     Verteenwoordigers), 1993.

Page 2
Download full gazette PDF