A Laws.Africa project
15 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-15 number 15343

Partners

Download PDF (3.7 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                    CAPE TOWN, 15 DECEMBER 1993
V ol . 342                                               No. 15343
                     KAAPSTAD, 15 DESEMBER 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE               KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 2426.                15 December 1993   No. 2426.                 15 Desember 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 165 of 1993: Adjustments Estimate Act (House of      No. 165 van 1993: Aansuiweringsbegrotingswet (Raad van
         Delegates), 1993.                        Afgevaardigdes), 1993.

Page 2
Download full gazette PDF