A Laws.Africa project
15 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-15 number 15345

Partners

Download PDF (7.7 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper      A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                     CAPE TOWN, 15 DECEMBER 1993
V ol .  342                                              No. 15345
                      KAAPSTAD, 15 DESEMBER 1993


        STATE PRESIDENT’S OFFICE              KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 2428.                15 December 1993   No. 2428.                 15 Desember 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 167 of 1993: Adjustments Appropriation Act, 1993.     No. 167 van 1993: Aansuiweringsbegrotingswet, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF