A Laws.Africa project
17 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-17 number 15326

Partners

Download PDF (70.4 MB)
Page 1
                R E P U B L IE K          R E P U B L IC
                  VAN                 OF
               S U ID -A F R IK A        S O U T H A F R IC A
          Staatskoerant
         Government Gazette
 V o l.3 4 2          P R E T O R IA ,  17  glglSJeER 1993         NO. 15326

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                    GOVERNMENT NOTICES

         ADMINISTRASIE:                    ADMINISTRATION:
         VOLKSRAAD                      HOUSE OF ASSEMBLY
    DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN                DEPARTMENT OF EDUCATION AND
        KULTUUR                          CULTURE

No. 2403           17 D esem b er 1993     No. 2403            17 D ecem b er 1993

  VERKLARING VAN OPENBARE SKOOL TOT             DECLARATION OF PUBLIC SCHOOL AS
    STAATSONDERSTEUNDE SKOOL                   STATE-AIDED SCHOOL
 Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 29    Under the powers vested in me by section 29 (2A) of
(2A) van die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volks-    the Education Affairs Act (House of Assembly), 1988
raad), 1988 (Wet No. 70 van 1988), verklaar ek,     (Act No. 70 of 1988), I, Barend Leendert Geldenhuys,
Barend Leendert Geldenhuys, Adjunkminister van On-    Deputy Minister of Education and Culture, hereby
derwys en Kultuur, hierby die Laerskool Kotzeshoop tot  declare the Kotzeshoop Primary School a state-aided
staats-ondersteunde skool met ingang van 31 De­     school with effect from 31 December 1992.
sember 1992.
                             B. L. GELDENHUYS,
B. L. GELDENHUYS,
                             Deputy Minister of Education and Culture.
Adjunkminister van Onderwys en Kultuur.


                                 DEPARTMENT OF EDUCATION AND
    DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN                    CULTURE
        KULTUUR
                             No. 2404            17 D ecem ber 1993
No. 2404           17 D esem b er 1993

        SLUITING VAN SKOLE OM                  CLOSING OF SCHOOLS
          TE AMALGAMEER                     TO AMALGAMATE

  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 37 A   Under the powers vested in me by section 37A (1) of
(1) van die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volks-    the Education Affairs Act (House of Assembly), 1988
raad), 1988 (Wet No. 70 van 1988), verklaar ek, Pieter  (Act No. 70 of 1988), I, Pieter Gabriel Marais, Minister
Gabriel Marais, Minister van Onderwys en Kultuur,    of Education and Culture, hereby declare the Kuswag
hierby die Kuswag Hoer- en Laerskole met ingang van   High and Primary Schools closed with effect from
31 Desember 1993 gesluit.                31 December 1993.

P. G. MARAIS,                      P. G. MARAIS,
Minister van Onderwys en Kultuur.            Minister of Education and Culture.

Page 2
Download full gazette PDF