A Laws.Africa project
17 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-17 number 15350

Partners

Download PDF (3.1 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper       A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                    CAPE TOWN, 17 DECEM BER 1993
V ol . 342                                               No. 15350
                     KAAPSTAD, 17 DESEM BER 1993


       STATE PRESIDEN T’S OFFICE               KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 2433.               17 December 1993    No. 2433.                 17 Desember 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 172 of 1993: Application of Resolutions of the      No. 172 van 1993: Wet op die Toepassing van Besluite van die
         Security Council of the United Nations             Veiligheidsraad van die Verenigde
         Act, 1993.                           Nasies, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF