A Laws.Africa project
17 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-17 number 15352

Partners

Download PDF (4.5 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                    CAPE TOWN, 17 DECEMBER 1993
V ol . 342                                               No. 15352
                     KAAPSTAD, 17 DESEMBER 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE               KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 2435.                17 December 1993   No. 2435.                17 Desember 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 174 of 1993: Agricultural Research Second Amend­     No. 174 van 1993: Tweede Wysigingswet op Landbounavor-
         ment Act, 1993.                         sing, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF