A Laws.Africa project
17 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-17 number 15353

Partners

Download PDF (4.3 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                    CAPE TOWN, 17 DECEMBER 1993
V ol . 342
                     KAAPSTAD, 17 DESEMBER 1993
                                                    No. 15353

       STATE PRESIDENT’S OFFICE               KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 2436.                17 December 1993   No. 2436.                17 Desember 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 175 of 1993: Agricultural Development Fund Act,      No. 175 van 1993: Wet op die Landbou-ontwikkelingsfonds,
          1993.                             1993.

Page 2
Download full gazette PDF