A Laws.Africa project
17 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-17 number 15355

Partners

Download PDF (6.1 MB)
Page 1
                    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


                STAATSKOERANT
             VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper                   As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                             CAPE TOWN, 17 DECEMBER 1993
V ol . 342                                                             No. 15355
                              KAAPSTAD, 17 DESEMBER 1993


         STATE PRESIDENT’S OFFICE                          KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 2438.                        17 December 1993        No. 2438.                  17 Desember 1993
  It is hereby notified that the Acting State President has               Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
a sse n te d to th e f o llo w in g A c t w h ic h is h e r e b y p u b lish e d fo r  Staatspresident sy goedkeuring g eh eg h et aan die onderstaande
general information:—                                  Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 177 of 1993: Arms and Ammunition Second Amend­                   No. 177 van 1993: Tweede Wysigingswet op Wapens en
          ment Act, 1993.                                     Ammunisie, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF