A Laws.Africa project
24 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-24 number 15359

Partners

Download PDF (50.7 MB)
Page 1
                   R E P U B L IE K                R E P U B L IC
                     VAN                       OF
                  S U ID -A F R IK A              S O U T H A F R IC A
          Staatskoerant
         Government Gazette
si
 Vol. 342               P R E T O R IA , 24    d  I  c  I  m  I I  r  1993      No. 15359

   GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                                GOVERNMENT NOTICES

      ADMINISTRATE:                               ADMINISTRATION:
   RAAD VAN VERTEENWOORDIGERS                          HOUSE OF REPRESENTATIVES
    DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN                          DEPARTMENT OF EDUCATION AND
         KULTUUR                                    CULTURE
N o . 2484             24 D e s e m b e r 1993      N o . 24 84               24 D e c e m b e r 1993
O O R D R A G VAN S T A A T S O N D E R S T E U N D E S K O O L          T R A N S F E R O F S T A T E -A ID E D S C H O O L
  Ek, Pieter Willem Saaiman, Minister van Onderwys           I,  Pieter Willem Saaiman, Minister of Education and
en Kultuur: Raad van Verteenwoordigers, dra hierby          Culture: House of Representatives, hereby under sec­
kragtens artikel 5 (1) van die Wet op Onderwys vir          tion 5 (1) of the Coloured Persons Education Act, 1963
Kleurlinge, 1963 (Wet No. 47 van 1963), met ingang          (Act No. 47 of 1963), transfer the management and
van die datum van publikasie van hierdie kennis-           control of the Aurora (N G K) Primary School, District of
gewing, die bestuur van en die beheer oor die Primere         Piketberg, to the Administration: House of Representa­
Skool Aurora (NGK), distrik Piketberg, aan die Admini-        tives with effect from the date of publication of this
strasie: Raad van Verteenwoordigers oor.               notice.
P. W. SAAIMAN,                            P. W. SAAIMAN,
Minister van Onderwys en kultuur:                   Minister of Education and Culture:
 Raad van Verteenwoordigers.                      House of Representatives.


         ADMINISTRATE:                               ADMINISTRATION:
          VOLKSRAAD                                HOUSE OF ASSEMBLY
    DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN                          DEPARTMENT OF EDUCATION AND
         KULTUUR                                    CULTURE
N o . 24 58            24 D e s e m b e r 1993      N o . 24 58               24 D e c e m b e r 1993
 SLU ITIN G VAN S T A A T S O N D E R S T E U N D E S K O O L         C L O S U R E O F S T A TE -A ID E D S C H O O L
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 37A          Under the powers vested in me by section 37A (1) of
(1) van die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volks-           the Education Affairs Act (House of Assembly), 1988
raad), 1988 (Wet No. 70 van 1988), verklaar ek, Pieter        (Act No. 70 of 1988), I, Pieter Gabriel Marais, Minister
Gabriel Marais, Minister van Nasionale Opvoeding,           of National Education, Education Co-ordination and of
Onderwyskoordinering en van Onderwys en Kultuur            Education and Culture (House of Assembly), hereby
(Volksraad), hierby dat die staatsondersteunde skool         declare that the state-aided school Laerskool Libertas
Laerskool Libertas op 31 Desember 1993 sluit.             will close on 31 December 1993.
P. G. MARAIS,                             P. G. MARAIS,
Minister van Onderwys en Kultuur.                   Minister of Education and Culture.
  58681 — A                                                        15359 — 1

Page 2
Download full gazette PDF