A Laws.Africa project
31 March 2010

South Africa Government Gazette dated 2010-03-31 number 33081

Partners

Download PDF (2.0 MB)
Page 1
        C:ape Town, 31    March
Vol. 537
        Kaapstad,      Maart    2010   No. 33081      THE PRESIDENCY                DIE PRESIDENSIE
                  ..
No. 264          31 Mar-ch 2010 No. 264           31 Maart 2010

It is hereby notilied that the President has  Hierby word bekend gemaak dat die
assented to th!3 following Act, which is    President sy goedkeuring geheg het aan
hereby published for general informa-     die onderstaande Wet wat hierby ter
tion:-                     algemene inligting gepubliseer word:-

No.1 of 2010: [)ivision of Revenue Act, No. 1 van 2010: Wet op die Verdeling
2010.                  van Inkomste, 2010.

Page 2
Download full gazette PDF