A Laws.Africa project
9 September 2010

South Africa Government Gazette dated 2010-09-09 number 33538

Partners

Download PDF (334.5 KB)
Page 1
      ,
      "
        \,.,  . ~ ..
Vol. 543       Cape Town, 9
           Kaapstad,
                    Septemer2010   No. 33538


      THE PRESIDENCY                DIE PRESIDENSIE

No. 801            9 September 2010 Nr.801       9 September 2010

It is hereby notified that the President    Hierby word bekend gemaak dat die
has assented to the following Act, which    President sy goedkeuring geheg het aan
is hereby published for general         die onderstaande Wet wat hierby ter
information:-                  algemene inligting gepubliseer word:-

No.4 of 2010: South African Reserve Nr. 4 van 2010: Wysigingswet op die
Bank Amendment Act, 2010      Suid-Afrikaanse Reserwebank, 2010

Page 2
Download full gazette PDF