A Laws.Africa project
16 September 2010

South Africa Government Gazette dated 2010-09-16 number 33562

Partners

Download PDF (81.6 KB)
Page 1
Vol. 543   Cape Town, 16 September2010
       Kaapstad,
                             No. 33562


      THE PRESIDENCY                DIE PRESIDENSIE

No. 830        16 September 2010 Nr. 830          16 September 2010

It is hereby notified that the President has  Hierby word bekend gemaak dat die
assented to the following Act, which is    President sy goedkeuring geheg het aan
hereby published for general          die onderstaande Wet wat hierby ter
information:-                 algemene inligting gepubliseer word:-

No.5 of 2010: Social Assistance Nr. 5 van 2010: Wysigingswet op
Amendment Act, 2010       Maatskapllke Bystand, 2010

Page 2
Download full gazette PDF