A Laws.Africa project
2 December 2010

South Africa Government Gazette dated 2010-12-02 number 33829

Partners

Download PDF (216.1 KB)
Page 1
       Cape Town,    December 2010
Vol. 546
       Kaapstad, 2   Desember       No. 33829


      THE PRESIDENCY              DIE PRESIDENSIE

No. 1149       2 December 2010 Nr.1149         2 Desember 2010

It is hereby notified that the President  Hierby word bekend gemaak dat die
has assented to the following Act, which  President sy goedkeuring geheg het aan
is hereby published for general      die onderstaande Wet wat hierby ter
information:-               algemene inligting gepubliseer word:-

No. 12 of 2010: Deeds Registries Nr. 12 van 2010: Wysigingswet op
Amendment Act, 2010       Registrasie van Aktes, 2010

Page 2
Download full gazette PDF