A Laws.Africa project
3 December 2010

South Africa Government Gazette dated 2010-12-03 number 33838

Partners

Download PDF (109.4 KB)
Page 1
       Cape Town, 3
Vol. 546
       Kaapstad,
                December 2010
                Desember       No. 33838


      THE PRESIDENCY              DIE PRESIDENSIE

No. 1156       3 December 2010 Nr. 1156         3 Desember 2010

It is hereby notified that the President  Hierby word bekend gemaak dat die
has assented to the following Act, which  President sy goedkeuring geheg het aan
is hereby published for general      die onderstaande Wet wat hierby ter
information:-               algemene inligting gepubliseer word:-

No. 20 of 2010: Repeal of the Black    Nr. 20 van 2010: Wysigingswet op die
Administration Act and Amendment      Herroeping van die Swart Adminis-
of Certain Laws Amendment Act,       trasie Wet en Wysiging van Sekere
2010                    Wette, 2010

Page 2
Download full gazette PDF