A Laws.Africa project
7 December 2010

South Africa Government Gazette dated 2010-12-07 number 33850

Partners

Download PDF (386.5 KB)
Page 1
       Cape Town, 7
Vol. 546
       Kaapstad,
                December 2010
                Desember       No. 33850

      THE PRESIDENCY              DIE PRESIDENSIE

No. 1173       7 December 2010 Nr. 1173         7 Desember 2010

It is .hereby notified that the President  Hierby word bekend gemaak dat die
has assented to the following' Act, which  President sy goedkeuring geheg het aan
is hereby published for general       die onderstaande Wet wat hierby ter
information:-                algemene inligting gepubliseer word:-

No. 17 of 2010: South African Citizen- Nr. 17 van 2010: Wysigingswet op
ship Amendment Act, 2010        Suid-Afrikaanse Burgerskap, 2010

Page 2
Download full gazette PDF