A Laws.Africa project
26 July 1972

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1972-07-26 number 3620

Partners

Download PDF (10.0 MB)
Page 1
                                                                                ^            f g £

                                                                              s--      g -r?
                                 STAATSKOERANT
                               VAN DIE REPURLIEK VAN SUID-AFR1KA

                                     REPUBLIC O F SOUTH AFRICA

                        GOVERNMENT GAZETTE
         REGULASIEKOERANT No. 1648                                                       REGULATION GAZETTE No. 1648
                                              pays   ioc    price
     As ’a Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer                  OORSEE   15 c   OVERSEAS              Registered at the Post Office as a Newspaper
                                              POSVRY — POST FREE  VOL. 85]                                PRETORIA, 26                1972                                      [No. 3620


     GOEWERMENTSKENNISGEWING                                                  GOVERNMENT NOTICE
         DEPARTEMENT VAN HANDEL                                             DEPARTMENT OF COMMERCE
No. R. 1328                                     26 Julie 1972      No. 1328                  26 July 1972
         INVOERBEHEER                                                 IMPORT CONTROL
 Ek, Stefanus Louwrens Muller, in my hoedanigheid van                             I, Stefanus Louwrens Muller, in my capacity as
Minister van Ekonomiese Sake en handelende kragtens                             Minister of Economic Affairs and acting by virtue of
die bevoegdheid my verleen by die Wet op In- en Uit-                             the powers vested in me by the Import and Export
voerbeheer, 1963 (Wet 45 van 1963), skryf hierby die                             Control Act 1963 (Act 45 of 1963), do hereby prescribe
volgende voor met betrekking tot invoerpermitte vir 1972,                          the following regarding import permits for 1972, with
vanaf die datum van publikasie hiervan.                                   effect from the date of publication hereof.
 Paragraaf 1.—Die goedere vvat in hierdie paragraaf in                             Paragraph 1.—The goods mentioned in this paragraph
kolom (1) hieronder genoem word en waarvoor in die                              in column (3) below and provided for in the respective
betrokke doeanetariefitems voorsiening gemaak is, soos                            customs tariff items, as shown in column (4), are hereby
aangedui in kolom (2), word hierby vrygestel van die                             exempted from the provisions of Government Notice 1918,
bepalings van Goewermentskennisgewing 1918 van 6                               dated 6 December 1957, and may be imported into the
Desember 1957 en kan sonder ’n invoerpermit uit enige                            Republic of South Africa, from any country, without an
land in die Republiek van Suid-Afrika ingevoer word.                             import permit.

                 (1)                             (2)                       (3)                             (4)
            Beskrywing van goedere                                                                              Tariff
                                             Tariefposno.                 Description of goods                       Heading No.

Diere en voels, lewende..................................................          01.01     Animals and birds, live..................................................           01.01
                                               01.02                                                     01.02
                                               01.03                                                     01.03
                                               01.04                                                     01.04
                                               01.05                                                     01.05
                                               01.06                                                     01.06
Worsomhulsels (dierlik)..................................................         Ex 05.04     Sausage casings (animal)................................................          Ex 05.04
Dieresaad...........................................................................   Ex 05.15     Animal semen...................................................................       Ex 05.15
                                               10.06     Rice....................................................................................    10.06
Worsomhulsels (ander)....................................................         Ex 39.03     Sausage casings (other)...................................................         Ex 39.03
                                             Ex 39.04                                                   Ex 39.04
                                             Ex 39.07                                                   Ex 39.07
                                             Ex 48.21                                                   Ex 48.21
Petrol en vliegtuigspiritus.................................................       Ex 27.07     Petrol and aviation spirit.................................................         Ex 27.07
                                             Ex 27.10                                                   Ex 27.10
Keroseen............................................................................   Ex 27.07     Kerosene............................................................................    Ex 27.07
                                             Ex 27.10                                                   Ex 27.10
Distillaatbrandstowwe en residu-brandolies..................               Ex 27.07     Distillate fuels and residual fuel oils..............................            Ex 27.07
                                             Ex 27.10                                                   Ex 27.10
Ru-olie...............................................................................    27.09     Crude oil............................................................................     27.09
Witspiritus.........................................................................   Ex 27.10     White spirit........................................................................    Ex 27.10
Smeerghriese en smeerolies..............................................         Ex 27.10     Lubricating greases and lubricating oils.........................              Ex 27.10
                                             Ex 34.03                                                   Ex 34.03
Petroleumjellie...................................................................      27.12     Petroleum jelly..................................................................       27.12
Benseen, tolueen, xileen, heksaan, heptaan, oktaan..                   Ex 29.01     Benzene, toluene, xylene, hexane, heptane, octane..                     Ex 29.01
Addisiestowwe vir mineraalolies en petrol nie vir                     Ex 29.19     Additives for mineral oils and petrol not prepared for                   Ex 29.19
 kleinhandel verkoop voorberei nie                            Ex 29.34      retail sale                                        Ex 29.34
                                             Ex 38.14                                                   Ex 38.14
                                             Ex 27.07                                                   Ex 27.07
                                             Ex 27.10                                                   Ex 27.10

  A—2182                                                                                               1—3620

Page 2
Download full gazette PDF