A Laws.Africa project
15 December 1972

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1972-12-15 number 3735

Partners

Download PDF (33.6 MB)
Page 1
                                                                            6x &
             /A V                                                               > 7
                              ~T
             \V 7      ', , , y    ^

                               REPUBLIC OF SO U TH AFRICA

                     GOVERNMENT GAZETTE
                             STAATSKOERANT
                           VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

      REGULATION GAZETTE No. 1710                                            REGULASIEKOERANT No. 1710
                                       PRICE 10c PRYS
    Regiittred at tht Post Office as a Newspaper            OVERSEAS l i e OORSEE            As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                                      POST FREE — POSVRY


  Vol. 90]                            PRETORIA. 15 DECEMBER 1972                                       [No. 3735
                                      15 DESEMBER

               PROCLAMATIONS                                         PROKLAMASIES
         by the State President of the Republic                         van die Staatspresident van die Republiek
               of South Africa                                      van Suid-Afrika
No. R. 315, 1972                                      No. R. 315, 1972
     WEIGHTS AND MEASURES ACT. 1958                                WET OP MATE EN GEWIGTE, 1958
  PROHIBITION OF USE OR POSSESSION OF                           VERBOD OP GEBRUIK OF BES1T VAN HOUERS
           CONTAINERS                                Kragtens artikel 11A van die Wet op Mate en Gewigte,
  In terms of section 11A of the Weights and Measures                   1958 (Wet 13 van 1958), verklaar ek hierby dat met ingang
Act, 1958 (Act 13 of 1958), I hereby declare that with                   van die datum van publikasie hiervan niemand ’n houer
effect from the date of publication hereof, no person shall                 met ’n ander inhoudsvermoe as wat in kolom 2 van die
use or have in his possession a container for the packing                  Bylae hiervan gespesifiseer is, vir die verpakking en
and sale of an aerosol mentioned in column 1 of the                     verkoop van ’n aerosol wat in kolom 1 van genoemde
Schedule hereto, having a capacity other than that                     Bylae daarteenoor genoem word, mag gebruik of besit
specified in column 2 of the said Schedule opposite such                  nie, tensy skriftelik daartoe gemagtig deur die Superinten­
aerosol unless authorised thereto in writing by the                     dent van Mate en Gewigte.
Superintendent of Weights and Measures.                            Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek
 Given under my Hand and the Seal of the Republic of                    van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Dertigste dag
South Africa at Pretoria this Thirtieth day of November,                  van November Eenduisend Negehonderd Twee-en-
One thousand Nine hundred and Seventy-two.                         sewentig.

J. J. FOUCHE, State President.                               J. J. FOUCHE, Staatspresident.
By Order of the State President-in-Council:                         Op las van die Staatspresident-in-rade:
S. L. MULLER.                                        S. L. MULLER.

                   SCHEDULE                                             BYLAE
             Column 1                   Column 2                    Kolom 1                     Kolom 2
              Aerosol                   Capacity                   Aerosol                    Inhoudsvermoe
                                    (brimful)                                           (randvol)
(a) Insecticides, insect repeliants, disinfectants,        80 ml, 300 ml, 350    (a) Insekdodende middels, insekafweermiddels,             80 ml, 300 ml, 350
 germicides and air fresheners                   ml, 375 ml, 400 ml,    ontsmettingsmiddels, kiemdodende middels               ml, 375 ml, 400 ml,
                                  525 ml, 650 ml,      en lugverfrismiddels                          525 ml, 650 ml en
                                  and 1 1.                                            11.
(b) Paints, varnishes, lacquers and Industrial          80 ml, 140 ml, 225    (b) Verf, vernis,      lakvernis    en   industriele    80 ml, 140 ml, 225
 products                             ml, 375 ml, 400 ml,    produkte                               ml, 375 ml, 400 ml,
                                  525 ml, 650 ml,                                         525 ml, 650 ml en
                                  and 1 1.                                            1 1.
(c) Household     products   such    as   starch,  60 ml, 80 ml, 120 ml,   (c) Huishoudelike produkte soos stysel, meubel- 60 ml, 80 ml, 120 ml,
 fu rn itu r e  p o lish e s,  oven   clean ers,   glass   140 m l, 160 m l, 225   p o lito e r, o o n d - e n g la ssk o o n m a a k m id d e ls en   140 m l,   160 m l,
 cleaners and ironing aid s                    ml, 300 ml, 350 ml,    strykhulpmiddels                           225  ml,  300 ml,
                                  375 ml, 400 ml,                                         350  ml,  375 ml,
                                  525 ml, 600 ml,                                         400  ml,  525 ml,
                                  650 ml, 800 ml,                                         600  ml,  650 ml,
                                  and 1 1.                                            800  ml  en 1 1.

 A—7005                                                                                  1—3735

Page 2
Download full gazette PDF