A Laws.Africa project
1 April 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-04-01 number 11246

Partners

Download PDF (2.6 MB)
Page 1
                     R E P U B L IE K               R E P U B L IC
                       VAN                      OF
                    S U ID - A F R IK A            S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
                                Regulasiekoerant                As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                                      Poskantoor geregistreer
                               Regulation Gazette
     Plaaslik 50c Local                                         Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries               No. 4194                     as a Newspaper
      Posvry • Post free
 Vol. 274                       PRETORIA, 1 APRIL 1988                        No. 11246

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                               GOVERNMENT NOTICES

   DEPARTEMENT VAN FINANSIES                           DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 692        1 April 1988                  No. R. 692         1 April 1988
       DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964                         CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964
      WYSIGING VAN BYLAE 4 (No. 4/7)                     AMENDMENT OF SCHEDULE 4 (No. 4/7)
  Kragtens artikel 75 van die Doeane- en Aksynswet,             Under section 75 of the Customs and Excise Act, 1964,
1964, word Bylae 4 by genoemde Wet hiermee gewysig in           Schedule 4 to the said Act is hereby amended to the extent
die mate in die Bylae hiervan aangetoon.                 set out in the Schedule hereto.
K. D. S. DURR,                               K. D. S. DURR,
Adjunk-minister van Finansies.                       Deputy Minister of Finance.
                                    BYLAE
         I                        II                      m
       Korting- Tarief-                                        Mate van Annota-
        item        Korting-  T.             Beskrywing             Korting  sies
            pos     kode   S.
        401.10                Deur kortingitem 401.10 te skrap.
       Opmerking.—Die voorsiening vir ’n korting op reg op goedere vir die Suid-Afrikaanse Vervoerdienste word ingetrek.
                                 SCHEDULE
         i                        n                       m
        Rebate  Tariff                                        Extent of Annota­
        Item        Rebate  C.             Description             Rebate  tions
            Heading   Code   D.
        401.10                By the deletion of rebate item 401.10.
       Note.—The provision for a rebate of duty on goods for the South African Transport Services is withdrawn.No. R. 693                       1 April 1988    No. R. 693                        1 April 1988
       DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964                         CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964
      WYSIGING VAN BYLAE 6 (No. 6/9)                     AMENDMENT OF SCHEDULE 6 (No. 6/9)
  Kragtens artikel 75 van die Doeane- en Aksynswet,             Under section 75 of the Customs and Excise Act, 1964,
1964, word Bylae 6 by genoemde Wet hiermee gewysig in           Schedule 6 to the said Act is hereby amended to the extent
die mate in die Bylae hiervan aangetoon.                  set out in the Schedule hereto.
K. D. S. DURR,                               K. D. S. DURR,
Adjunk-minister van Finansies.                       Deputy Minister of Finance.
 806—A                                                                 11246— 1

Page 2
Download full gazette PDF