A Laws.Africa project
5 April 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-04-05 number 11248

Partners

Download PDF (1.4 MB)
Page 1
                     REPUBLIEK              REPUBLIC
                       VAN                 OF
                    SU ID -A FRIKA           SO U T H AFRICA
             Staatskoerant
           Government Gazet
    Verkoopprys • Selling price            Regulasiekoerant             As 'n Nuusblad by die
    (AVB uitgesluit/GST excluded)                                Poskantoor geregistreer
                             Regulation G azette
      Plaaslik 50c Local                                  Registered at the Post O ffice
    Buitelands 70c Other countries            No. 4195                 as a Newspaper
       Posvry • Post free Vol. 274                   PRETORIA, 5 APRIL 1988                     No. 11248
   GOEWERMENTSKENNISGEWING                           GOVERNMENT NOTICE

   DEPARTEMENT VAN LANDBOU-                     DEPARTMENT OF AGRICULTURAL
    EKONOMIE EN -BEMARKING                      ECONOMICS AND MARKETING
No. R. 701                    5 April 1988   No. R. 701                      5 April 1988
  BEMARKINGSWET, 1968 (WET 59 VAN 1968)                MARKETING ACT, 1968 (ACT 59 OF 1968)
    BEHEER OOR DIE INVOER VAN SEKERE               CONTROL OF THE IMPORTATION OF CERTAIN
         PLANT AARDIGE OLffiS                         VEGETABLE OILS
  Ek, Jacob Johannes Greyling Wentzel, Minister van         I,   Jacob Johannes Greyling Wentzel, Minister of Agricul­
Landbou, handelende kragtens artikel 87 van die          ture, acting under section 87 of the Marketing Act, 1968
Bemarkingswet, 1968 (Wet 59 van 1968)—              (Act 59 of 1968), hereby—
   (a) vaardig hierby die verbod en bepalings in die Bylae      (a) issue the prohibition and provisions set out in the
  uiteengesit, uit; en                       Schedule; and
   (b) herroep hierby Proklamasie R. 228 van 1982.          (b) repeal Proclamation R. 228 of 1982.
J. J. G. WENTZEL,                         J. J. G. WENTZEL,
Minister van Landbou.                       Minister of Agriculture.
              BYLAE                              SCHEDULE
Woordomskrywing                          Definitions
  1. In hierdie Bylae het enige woord of uitdrukking waar-      1. Any word or expression in this Schedule to which a
van ’n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis, en    meaning has been assigned in the Act shall have that mean­
beteken—                              ing, and—
   “ die Wet” die Bemarkingswet, 1968 (Wet 59 van           “ the Act” means the Marketing Act, 1968 (Act 59 of
  1968); en                             1968); and
   “ plantaardige olie” olie verkry van die saad van plante      “ vegetable oil” means oil obtained from the seed of
 van die species—                          plants of the species—
   (a) Arachis hypogea L. (grondbone);                (a) Arachis hypogea L. (groundnuts);
   (b) Glycine max (L.) Merrill (sojabone); en            (b) Glycine max (L.) Merrill (soyabeans); and
   (c) Helianthus annuus L. (sonneblomme).              (c) Helianthus annuus L. (sunflowers).
Invoer van plantaardige olie                    Im port o f vegetable oil
  2. Niemand mag, behalwe op gesag van ’n permit uitge-       2. No person shall, except on the authority of a permit
reik deur die Direkteur-generaal, enige plantaardige olie in    issued by the Director-General, import any vegetable oil
die Republiek invoer nie.                     into the Republic.
Aansoeke om perm itte                       Applications for perm its
 3. ’n Aansoek om ’n permit in klousule 2 bedoel, moet        3. An application for a permit referred to in clause 2 shall
skriftelik aan die Direkteur-generaal, Departement van       be addressed in writing to the Director-General, Department
Landbou-ekonomie en -bemarking, Dirk Uysgebou, Hamil-       of Agricultural Economics and Marketing, Dirk Uys Build­
tonstraat, Privaatsak X250, Pretoria, 0001, gerig word.      ing, Hamilton Street, Private Bag X250, Pretoria, 0001.


  804— A                                                        11248— 1

Page 2
Download full gazette PDF