A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-04-08 number 11241

Partners

Download PDF (40.7 MB)
Page 1
                    REPUBLIEK            REPUBLIC
                                               ,.<S<S K G r
                     VAN
                   SUID-AFRIKA
                                      OF
                                   SO U TH AFRICA
                                                   câ– 


             Staatskoerant                                             A

           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
   (AVB uitgesluit/GST excluded)
                           Regulasiekoerant           As 'n Nuusblad by die
                          Regulation Gazette           Poskantoor geregistreer
     PIaaslik 50C Local                               Registered at the Post Office
  J
     Buitelands 70c Other countries        No. 4192                as a Newspaper
      Posvry • Post free

     '  '  â– 


 Vol. 274                  PRETORIA, 8 APRIL 1988                    No. 11241

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                        GOVERNMENT NOTICES

         ADMINISTRASIE:                   ADMINISTRATION: HOUSE OF
          VOLKSRAAD                        ASSEMBLY
 DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR              DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
No. R. 681            8 April 1988         No. R. 681                    8 April 1988
     VERANDERING VAN GRENSE VAN
       SKOOLRAADSGEBIEDE                ALTERATION OF BOUNDARIES OF SCHOOL BOARD
                                            AREAS
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 11 (1)    Under the powers vested in me by section 11 (1) of the
van die Onderwysordonnansie, 1956, Ordonnansie 20 van     Education Ordinance, 1956, Ordinance 20 of 1956 (Cape),
1956 (Kaap), saamgelees met Proklamasie 54 van 1986 van    read with Proclamation 54 of 1986 of 27 March 1986, I,
27 Maart 1986, verander ek Petrus Johannes Clase, Minis­   Petrus Johannes Clase, Minister of Education and Culture,
ter van Onderwys en Kultuur, Administrasie: Volksraad,    Administration: House of Assembly, hereby alter the boun­
hierby die grense van die skoolraadsgebiede van Beaufort-   daries of the school board areas of Beaufort West, Cape, De
Wes, De Aar, Kaap, Malmesbury, Parow, Piketberg, Van-     Aar, Malmesbury, Parow, Piketberg, Vanrhynsdorp and
rhynsdorp en Vredenburg ooreenkomstig bygaande Bylae.     Vredenburg in accordance with the accompanying Adden­
                               dum.
P. J. CLASE,
Minister van Onderwys en Kultuur.               P. J. CLASE,
                               Minister of Education and Culture.
              BYLAE
                                          ADDENDUM
  1. Die grense van die skoolraadsgebied van Beaufort-
Wes word ingekrimp om die landdrosaistrik van Richmond      1. The boundaries of the school board area of Beaufort
uit te sluit.                         West are contracted to exclude the Magisterial District of
                               Richmond.
 2. Die grense van die skoolraadsgebied van De Aar word
uitgebrei om die landdrosdistrik van Richmond in te sluit.    2. The boundaries of the school board area of the Cape
                               are extended to include the two schools in Table View and
 3. Die grense van die skoolraadsgebied van die Kaap     Wingfield Technical College.
word uitgebrei om die twee skole in Table View en die      3. The boundaries of the school board area of De Aar are
Tegniese Kollege Wingfield in te sluit.
                               extended to include the Magisterial District of Richmond.
 4. Die grense van die skoolraadsgebied van Malmesbury     4. The boundaries of the school board area of Malmes­
word uitgebrei om die Melkbosstrand-gebied en Philadel­    bury are extended to include the Melkbosstrand area and
phia in te sluit.                       Philadelphia.
 5. Die grense van die skoolraadsgebied van Parow word     5. The boundaries of the school board area of Parow are
ingekrimp om die twee skole in Table View, die Tegniese    contracted to exclude the two schools in Table View, Wing­
Kollege Wingfield, die Melkbosstrandgebied en Philadel­    field Technical College, the Melkbosstrand area and Phila­
phia uit te sluit.                      delphia.
  783— A                                                    11241— 1

Page 2
Download full gazette PDF