A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-04-08 number 11245

Partners

Download PDF (65.8 MB)
Page 1
                                                       Ga   g >  ^ G&-
                     R E P U B L IE K            R E P U B L IC
                       VAN                   OF
                    S U ID -A F R IK A          S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
   (AVB uitgesluit/GST excluded)
                               Regulasiekoerant             As 'n Nuusblad by die
                              Regulation Gazette            Poskantoor geregistreer
     Plaaslik 50c Local                                    Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries              No. 4193                  as a Newspaper
       Posvry • Post free Vol. 274                      PRETORIA, 8 APRIL 1988                    No. 11245

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                            GOVERNMENT NOTICE

DEPARTEMENT VAN OPENBARE WERKE                    DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND
    ENGRONDSAKE                              LAND AFFAIRS
No. R. 664                     8 April 1988   No. R. 664                      8 April 1988
  WET OP DEELTITELS, 1986 (WET 95 VAN 1986)              SECTIONAL TITLES ACT, 1986 (ACT 95 OF 1986)
           REGULASIES                              REGULATIONS
 Ek, Jacob Albertus van Wyk, Adjunk-minister van
Grondsake, handelende kragtens artikel 55 van die Wet op         I,  Jacob Albertus van Wyk, Deputy Minister of Land
Deeltitels, 1986 (Wet 95 van 1986), vaardig hierby, na        Affairs, acting in terms of section 55 of the Sectional Titles
raadpleging met die Deeltitelregulasieraad, die regulasies      Act, 1986 (Act 95 of 1986), after consultation with the
vervat in die Bylae hiervan, uit. Die regulasies is van krag     Sectional Titles Regulation Board hereby make the regula­
vanaf die datum waarop die Wet in werking tree.            tions contained in the Schedule hereby. The regulations
                                   come into effect on the date on which the Act comes into
              BYLAE
                                   operation.
        DEELTITELREGULASIES
                                               SCHEDULE
W o o rd o m skry w in g
  1.   In hierdie Regulasies het ’n woord of uitdrukking       SECTIONAL TITLES REGULATIONS
waaraan in die Wet ’n betekenis geheg is, daardie betekenis
                                D e fin itio n s
en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—
 “ hoofleer” die hoofleer in regulasie 13 bedoel;        1. In these regulations a word or expression to which a
                                meaning has been assigned in the Act, bears that meaning,
 “ onderleer” die onderleer in regulasie 13 bedoel;
                                and, unless the context otherwise indicates—
 “ onder sy toesig” , of woorde met dieselfde strekking     “ the Act” means the Sectional Titles Act, 1986 (Act 95
   wanneer dit gebruik word met betrekking tot die neem
                                   of 1986);
   van metings, die persoonlike teenwoordigheid van en
   daadwerklike deelname deur die landmeter of argitek     “ main file” means the main file referred to in regulation
   wanneer die opmeting gedoen word;               13;
  “ professionele ingenieur” ’n professionele ingenieur     “ professional engineer” means a professional engineer
   soos omskryf in die Wet op Professionele Ingenieurs,      as defined in the Professional Engineers’ Act, 1968
   1968 (Wet 81 van 1968);                    (Act 81 of 1968);
 ‘ ‘takseermeester’’—                      “ subfile”  means the subfile referred to in regulation 13;
   (a) met betrekking tot die gelde en vorderings van     “ taxing master” means—
     transportbesorgers, notarisse en ander regsprakti-     (a) in relation to the fees and charges of conveyancers,
     syns vir die werk bedoel in artikel 55 (h) van die       notaries public and other legal practitioners for the
     Wet, die registrateur van aktes, ’n adjunk-registra-      work contemplated in section 55 (h) of the Act, the
     teur van aktes, ’n assistent-registrateur van aktes       registrar of deeds, a deputy registrar of deeds, an
     of, in die geval waar ’n assistent-registrateur nie       assistant registrar of deeds, or, in the case where
     vir ’n registrasiekantoor aangestel is nie, die mees      an assistant registrar has not been appointed for a
     senior beampte in die personeel van die registra­        deeds registry, the most senior officer on the staff
     teur van die betrokke registrasiekantoor; en          of the registrar of the deeds registry concerned; and
 757—A                                                           11245— 1

Page 2
Download full gazette PDF