A Laws.Africa project
15 April 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-04-15 number 11252

Partners

Download PDF (9.7 MB)
Page 1
                                                   <~^g c g .
                    REPUBLIEK            REPUBLIC             S •
                      VAN               OF
                    SUID-AFRIKA          SOUTH AFRICA
            Staatskoerant
           Government Gaze
    Verkoopprys • Selling price          Regulasiekoerant            As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                             Poskantoor geregistreer
                           Regulation Gazette
 A    Plaaslik 50c Local                               Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries           No. 4196                as a Newspaper
       Posvry • Post free Vol. 274                  PRETORIA, 15 APRIL 1988                     No. 11252
         P R O K L A M A S IE                     P R O C L A M A T IO N
               van die                            by the
 Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika         State President of the Republic of South Africa
No. R. 67,1988                         No. R. 67,1988
   INWERKINGTREDING VAN DIE WOEKER-              COMMENCEMENT OF THE USURY AMENDMENT
   WYSIGINGSWET, 1987 (WET 62 VAN 1987)                  ACT, 1987 (ACT 62 OF 1987)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 6 van die    Under the powers vested in me by section 6 of the Usury
Woekerwysigingswet, 1987 (Wet 62 van 1987), bepaal ek     Amendment Act, 1987 (Act 62 of 1987), I hereby deter­
hierby 15 April 1988 as die datum waarop die bepalings van   mine 15 April 1988 as the date on which the provisions of
genoemde Wet in werking tree.                 the said Act will come into operation.
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van     Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Sewende dag van      South Africa at Cape Town this Seventh day of April, One
April Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.          thousand Nine hundred and Eighty-eight.
P. W. BOTHA,                          P. W. BOTHA,
Staatspresident.                        State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:           By Order of the State President-in-Cabinet:
B.J. DUPLESSIS,                         B.J. DUPLESSIS,
Minister van die Kabinet.                    Minister of the Cabinet.


   GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                        GOVERNMENT NOTICES

   DEPARTEMENT VAN HANDEL EN                    DEPARTMENT OF TRADE AND
       NYWERHEID                            INDUSTRY
No. R. 722                   15 April 1988  No. R. 722                    15 April 1988
   WYSIGING VAN DIE SUIKERNYWERHEID-                AMENDMENT OF THE SUGAR INDUSTRY
         OOREENKOMS, 1979                         AGREEMENT, 1979
  Ek, George Shepstone Bartlett, Adjunk-minister van       I,  George Shepstone Bartlett, Deputy Minister of Eco­
Ekonomiese Sake en Tegnologie, handelende namens en in     nomic Affairs and Technology, acting on behalf of and on
opdrag van die Minister van Ekonomiese Sake en Tegnolo­     assignment by the Minister of Economic Affairs and Tech­
gie, publiseer hierby ingevolge artikel 4 (1) (c) van die    nology, hereby in terms of section 4 (1) (c) of the Sugar
Suikerwet, 1978 (Wet 9 van 1978), die wysigings in die     Act, 1978 (Act 9 of 1978), publish the amendments set out
Bylae hiervan uiteengesit wat kragtens en ooreenkomstig     in the Schedule hereto, which have, under and in accor­
die bepalings van artikel 4 (1) (b) van genoemde Wet deur    dance with the provisions of section 4 (1) (b) of the said
my aan die bepalings van die Suikemywerheidooreenkoms,     Act, been effected by me to the provisions of the Sugar
1979, aangebring is.                      Industry Agreement, 1979.
G. S. BARTLETT,                         G. S. BARTLETT,
Adjunk-minister van Ekonomiese Sake en Tegnologie.       Deputy Minister of Economic Affairs and Technology.
 790— A                                                   11252— 1

Page 2
Download full gazette PDF