A Laws.Africa project
18 July 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-07-18 number 11434

Partners

Download PDF (1.6 MB)
Page 1
                     R EPU B LIEK              R EP U B LIC
                       VAN                  OF
                    S U ID -A FR IK A          S O U T H A FR IC A
             Staatskoerant
           Government Gazett
    Verkoopprys • Selling price
    (AVB uitgesluit/GST excluded)
                               Regulasiekoerant            As 'n Nuusblad by die
                              Regulation Gazette            Poskantoor geregistreer
      Plaaslik 50c Local                                   Registered at the Post Office
    Buitelands 70c Other countries             No. 4233                 as a Newspaper
       Posvry • Post free Vol. 277                   PRETORIA, 18        1988                 No. 11434

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                            GOVERNMENT NOTICE

   DEPARTEMENT VAN FINANSIES                         DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 1472                  18 Julie 1988     No. R. 1472                    18 July 1988
WYSIGING VAN REGULASIES UITGE V AARDIG
KRAGTENS ARTIKEL 9 VAN DIE WET OP BETAAL-              AMENDMENT OF REGULATIONS MADE UNDER
MIDDELS EN WISSELKOERSE, 1933 (WET 9 VAN               THE CURRENCY AND EXCHANGES ACT, 1933 (ACT
1933)                                9 OF 1933)
 Die Staatspresident het kragtens artikel 9 van die Wet op       The State President has under section 9 of the Currency
Betaalmiddels en Wisselkoerse, 1933 (Wet 9 van 1933), die      and Exchanges Act, 1933 (Act 9 of 1933), made the regula­
regulasies in die Bylae vervat, uitgevaardig.            tions set out in the Schedule.
             BYLAE                               SCHEDULE
  1. In hierdie Bylae beteken “ die Regulasies” die regula­
                                    1. In this Schedule “ the Regulations” means the regula­
sies afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 1111 van
                                   tions promulgated by Government Notice R. 1111 of 1
1 Desember 1961, soos gewysig.
                                   December 1961, as amended.
Invoeging van regulasies 3A en 3B in die Regulasies
                                   Insertion o f regulations 3A and 3B in the Regulations
 2. Die volgende regulasies word hierby na regulasie 3
van die Regulasies ingevoeg:                      2. The following regulations are hereby inserted in the
                                   Regulations after regulation 3:
“Verbod op die vernietiging, smelt, oplos, opbreek o f
beskodiging van munte wat ingevolge artikel 11 van die Wet      “Prohibition on the destruction, melting down, dissolving,
op die Suid-Afrikaanse Munt en Munte, 1964 (Wet 78 van        breaking up or damaging o f a coin that has been issued
1964), uitgereikis.                         under section 11 o f the South African Mint and Coinage
  3A. Enige persoon wat, sonder die skriftelike goed-        Act, 1964 (Act 78 o f 1964).
keuring van die Tesourie, opsetlik ’n munt wat uitgereik is       3A. Any person who, without the written approval of the
ingevolge artikel 11 van die Wet op die Suid-Afrikaanse       Treasury, intentionally destroys, melts down, dissolves in
Munt en Munte, 1964 (Wet 78 van 1964), vemietig, smelt,       any dissolvent, breaks up or damages a coin that has been
oplos in enige oplosmiddel, opbreek of beskadig, of so ’n      issued under section 11 of the South African Mint and Coin­
munt uit die Republiek verwyder of laat verwyder of toelaat     age Act, 1964 (Act 78 of 1964), or who removes any such
dat dit verwyder word met die doel om buite die Republiek      coin out of the Republic, or causes or permits it to be so
aldus daarmee te handel of mee te laat handel is aan ’n       removed, with the purpose of so dealing with it or allows it
misdryf skuldig en is by skuldigbevinding deur ’n bevoegde      to be so dealt with, outside the Republic, shall be guilty of
hof strafbaar met ’n boete van hoogstens R50 000 of met       an offence, and shall be liable on conviction by a competent
gevangenisstraf vir ’n tydperk van hoogstens vyf jaar, of      court to a Fine not exceeding R50 000 or to imprisonment
daardie boete sowel as daardie gevangenisstraf.           not exceeding five years, or to both such fine and such
  3B. Enige persoon wat enige munt wat uitgereik is inge­      imprisonment.
volge artikel 11 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Munt        3B. Any person who sells or disposes of any coin that has
en Munte, 1964 (Wet 78 van 1964), verkoop of vervreem        been issued under section 11 of the South African Mint and
met die wete of met die vermoede dat so ’n munt bestem is      Coinage Act, 1964 (Act 78 of 1964), with the knowledge or
om in stryd met regulasie 3A gebruik te word, is skuldig aan     with the belief that such coins are to be used in contraven­
’n misdryf, en is by skuldigbevinding deur ’n bevoegde hof      tion of regulation 3A, shall be guilty of an offence, and
strafbaar met ’n boete van hoogstens R10 000 of met         shall be liable on conviction by a competent court to a fine
gevangenisstraf vir ’n tydperk van hoogstens twee jaar, of      not exceeding R 10 000 or to imprisonment not exceeding
daardie boete sowel as daardie gevangenisstraf.           two years, or to both such fine and such imprisonment.” .
  948— A                                                      11434— 1

Page 2
Download full gazette PDF