A Laws.Africa project
22 July 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-07-22 number 11428

Partners

Download PDF (18.1 MB)
Page 1
                                                      £.          ?

                     REPUBLIEK    \          REPUBLIC
                      VAN                 OF
                    SUID-AFRIKA            SO U TH AFRICA
             Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
    (AVB uitgesluit/GST excluded)
                             Regulasiekoerant             As 'n Nuusblad by die
                            Regulation G azette            Poskantoor geregistreer
  A    Plaaslik 50c   Local                               Registered at the Post O ffice
    Buitelands 70c Other countries            No. 4231                 as a Newspaper
       Posvry • Post free
 Vol. 277                   PRETORIA, 22 {{J^y 1988                    No. 11428

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                           GOVERNMENT NOTICES

    DEPARTEMENT VAN FINANSIES                       DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 1458                    22 Julie 1988  No. R. 1458                    22 July 1988
  WYSIGING VAN DEE REGULASIES KRAGTENS              AMENDMENT OF THE REGULATIONS UNDER THE
         DEEBANKWET, 1965                           BANKS ACT, 1965
  Die Minister van Finansies het kragtens artikel 50 (1) van     The Minister of Finance has under section 50 (1) of the
die Bankwet, 1965 (Wet 23 van 1965), die regulasies in die     Banks Act, 1965 (Act 23 of 1965), made the regulations
Bylae vervat, uitgevaardig.                     contained in the Schedule.
               BYLAE                             SCHEDULE
Woordomskrywing                           Definition
  1. In hierdie Bylae beteken “ die Regulasies” die regula­      1. In this Schedule “ the Regulations” means the regula­
sies kragtens die Bankwet, 1965, afgekondig by Goewer-       tions under the Banks Act, 1965, published under Govern­
mentskennisgewing R. 2747 van 31 Desember 1986.           ment Notice R. 2747 of 31 December 1986.
Invoeging van DEEL VI A in die Regulasies              Insertion o f PART VI A in the Regulations
 2. Die volgende deel word hierby in die Regulasies na        2. The following part is hereby inserted in the Regula­
DEEL VI ingevoeg:                          tions after PART VI:
              “ DEEL VI A                           “ PART VI A
        MAKSIMUM KREDITSALDO OP                      MAXIMUM CREDIT BALANCE ON
           SPAARREKENING                          SAVINGS ACCOUNT
     17A. By die toepassing van artikel 21 (4) (a) van         17A. For the purposes of section 21 (4) (a) of the
    die Wet is die maksimum kreditsaldo wat ’n bank-          Act the maximum credit balance which a banking
    in stellin g ’n en k ele persoon m ag toelaat om by daar-     institution m ay allow any on e person to maintain w ith
    die bankinstelling    op   spaarrekening  te  hou,    that banking institution on savings account shall be
    R100 000.” .                           R100 000.” .
Inwerkingtreding                          Commencement
  3. Regulasie 2 tree in werking op die datum van inwer­       3. Regulation 2 shall come into operation on the date of
kingtreding van die Wysigingswet op die Suid-Afrikaanse       commencement of the South African Reserve Bank, Bank­
Reserwebank, Bankinstellings, Onderlinge Bouverenigings       ing Institutions, Mutual Building Societies and Building
en Bouverenigings, 1988 (Wet 96 van 1988).             Societies Amendment Act, 1988 (Act 96 of 1988).
 926—A                                                      11428— 1

Page 2
Download full gazette PDF