A Laws.Africa project
22 July 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-07-22 number 11432

Partners

Download PDF (29.0 MB)
Page 1
                     REPUBLIEK    ^           REPUBLIC
                                                       G c, se*
                      VAN                  OF
                    SUID-AFRIKA             SO U TH AFRICA
             Staatskoerant
           Government Gazette
     Verkoopprys • Selling price
                            Regulasiekoerant                As 'n N uusblad by die
    (AVB uitgesiuit/CST excluded)                                  Poskantoor geregistreer
                            Regulation Gazette

 i
'V
      Plaaslik 50c   Local
    Buitelands 70c Other countries
       Posvry • Post free
                               No. 4232
                                                   Registered at the Post Office
                                                      as a N ewspaper
   Vol. 277                 PRETORIA, 22         1988                   No. 11432

    GOEWERMENTSKENNISGEWING                           GOVERNMENT NOTICE

   DEPARTEMENT VAN MANNEKRAG                       DEPARTMENT OF MANPOWER
No. R. 1438                    22 Julie 1988   No. R. 1438                       22 July 1988
     WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE, 1956                      LABOUR RELATIONS ACT, 1956
TEEKAMER-, RESTOURANT- EN SPYSENIERSBE-               TEAROOM, RESTAURANT AND CATERING TRADE,
 DRYF, WITWATERSRAND.— HOOFOOREENKOMS                   WITWATERSRAND.— MAIN AGREEMENT
 Ek, Pieter Theunis Christiaan du Plessis, Minister van        I, Pieter Theunis Christiaan du Plessis, Minister of Man­
Mannekrag, verklaar hierby—                     power, hereby—
   (a) kragtens artikel 48 (1) (a) van die Wet op Arbeids­       (a) in terms of section 48 (1) (a) of the Labour Rela­
 verhoudinge, 1956, dat die bepalings van die Ooreen-         tions Act, 1956, declare that the provisions of the
 koms wat in die Bylae hiervan verskyn en betrekking het       Agreement which appears in the Schedule hereto and
 op die Ondememing, Nywerheid, Bedryf of Beroep in          which relates to the Undertaking, Industry, Trade or
 die opskrif by hierdie kennisgewing vermeld, met ingang       Occupation referred to in the heading to this notice, shall
 van die tweede Maandag na die datum van publikasie van        be binding, with effect from the second Monday after the
 hierdie kennisgewing en vir die tydperk wat op 28 Febru-       date of publication of this notice and for the period end­
 arie 1989 eindig, bindend is vir die werkgewersorganisa-       ing 28 February 1989, upon the employers’ organisation
 sie en die vakvereniging wat genoemde Ooreenkoms aan-        and the trade union which entered into the said Agree­
 gegaan het en vir die werkgewers en werknemers wat          ment and upon the employers and employees who are
 lede van genoemde organisasie of vereniging is; en          members of the said organisation or union; and
   (b) kragtens artikel 48 (1) (b) van genoemde Wet, dat        (b) in terms o f section 48 (1) (b) of the said Act,
 die bepalings van genoemde Ooreenkoms, uitgesonderd         declare that the provisions o f the said Agreement, exclud­
 die vervat in klousules 1 en 2 (1) (a), met ingang van die      ing those contained in clauses 1 and 2 (1) (a), shall be
 tweede Maandag na die datum van publikasie van hierdie        binding, with effect from the second Monday after the
 kennisgewing en vir die tydperk wat op 28 Februarie         date of publication of this notice and for the period
 1989 eindig, bindend is vir alle ander werkgewers en         ending 28 February 1989, upon all employers and
 werknemers as die genoem in paragraaf (a) van hierdie        employees, other than those referred to in paragraph (a)
 kennisgewing wat betrokke is by o f in diens is in ge­        of this notice, who are engaged or employed in the said
 noemde Ondememing, Nywerheid, Bedryf of Beroep in          Undertaking, Industry, Trade or Occupation in the areas
 die gebiede in klousule 1 van genoemde Ooreenkoms          specified in clause 1 of the said Agreement.
 gespesifiseer.
                                   P . T . C . DU PLESSIS,
P. T. C. DU PLESSIS,                         Minister of Manpower.
Minister van Mannekrag.
                                                 SC H E D U L E
               BY LAE
DIE NYWERHEIDSRAAD VIR DIE TEEKA M ER-, RESTOU­           INDUSTRIAL COUNCIL FOR THE TEAROOM , RESTAURANT
  RANT- EN SPYSENIERSBEDRVF (WITWATERSRAND)                AND CATERING TRADE (WITWATERSRAND)

             OOREENKOM S                              AGREEMENT
ooreenkomstig die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1956, gesluit deur en  in accordance with the provisions of the Labour Relations Act, 1956, made
aangegaan tussen die                         and entered into by and between the
   939— A                                                          11432— 1

Page 2
Download full gazette PDF