A Laws.Africa project
28 July 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-07-28 number 11447

Partners

Download PDF (1.3 MB)
Page 1
                                                   6 t £> ^ 0 $                  R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
                  R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
         Staatskoerant
        Government Gazette
       Regulasiekoerant No. 4236                  Regulation Gazette No. 4236


  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer          Registered at the Post Office as a Newspaper


                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local


/                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free


 Vol. 277                  PRETORIA, 28       1988               N o. 11447

         PROKLAMASIE                           PROCLAMATION
             van die                              b y the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika         State President o f the Republic o f South Africa
No. R. 125,1988                         No. R. 125,1988
    WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                    PUBLIC SAFETY ACT, 1953
 Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 3 van die     Under the powers vested in me by section 3 of the Public
Wet op Openbare Veiligheid, 1953 (Wet 3 van 1953), vaar-     Safety Act, 1953 (Act 3 of 1953), I hereby make the regula­
dig ek hierby die regulasies vervat in die Bylae uit.      tions contained in the Schedule.
 Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van       Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Agt-en-twintigste dag    South Africa at Pretoria this Twenty-eighth day of July,
van Julie Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.         One thousand Nine hundred and Eighty-eight.
P. W. BOTHA,                           P. W. BOTHA,
Staatspresident.                         State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:            By Order of the State President-in-Cabinet:
J. C. G. BOTHA,                         J. C. G. BOTHA,
Minister van die Kabinet.                    Minister of the Cabinet.
              BYLAE                             SCHEDULE
  1. Die werking van regulasie 11 van die Medianoodregu-     1. The operation of regulation 11 of the Media Emer­
lasies, 1988, word hierby opgeskort.               gency Regulations, 1988, is hereby suspended.
  2. Die opskorting van genoemde regulasie 11—          2. The suspension of the said regulation 11—
   (a) verval by die herroeping van regulasie 1 van hierdie    (a) shall lapse upon the repeal of regulation 1 of these
  regulasies, waarop bedoelde regulasie 11, behoudens       regulations, whereupon the said regulation 11, subject to
  enige wysiging daarvan, weer van krag word;           any amendment thereof, shall again become of force;
   (b) raak nie enigiets wat voor die opskorting kragtens     (b) shall not affect anything done before the suspension
  bedoelde regulasie 11 gedoen is nie.              under the said regulation 11.
  959—A                                                      11447— 1

Page 2
Download full gazette PDF