A Laws.Africa project
29 July 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-07-29 number 11436

Partners

Download PDF (20.5 MB)
Page 1
                                                   6G?Cr
                     REPUBLIEK            REPUBLIC
                       VAN               OF
                     SUID-AFRIKA          SO U TH AFRICA
              Staatskoerant
            Government Gazette
     Verkoopprys • Selling price
                            Regulasiekoerant            As 'n Nuusblad by die
     (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Regulation Gazette           Poskantoor geregistreet
   1   Plaaslik  50c  Local                              Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries            No, 4234                as a Newspaper
       Posvry * Post free Vol. 277                  PRETORIA, 29 J J J y   1988                  No. 11436

           PROKLAMASIES                          PROCLAMATIONS
                van die                            by the
       Staatspresident van die Republiek van
             Suid-Afrika                 State President o f tbe Republic o f South Africa
No. R. 120,1988                         No. R. 120,1988
WEGNEEM VAN SEKERE GROND UIT OOPGE-               EXCISION OF CERTAIN LAND FROM RELEASED
STELDE GEBIED IN DDE DISTRIKTE LOUIS               AREA IN THE DISTRICTS OF LOUIS TRICHARDT,
TRICHARDT, LETABA EN GROBLERSDAL, PROVIN-            LETABA AND GROBLERSDAL, PROVINCE OF THE
SEE TRANSVAAL, EN DIE DISTRIKIMPENDLE, PRO-           TRANSVAAL, AND THE DISTRICT OF IMPENDLE,
VINSEE NATAL                           PROVINCE OF NATAL
 Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 (2),       Under the powers vested in me by section 2 (2), read with
gelees met artikel 2 (2A) (b), van die Ontwikkelingstrust en   section 2 (2A) (b), of the Development Trust and Land Act,
Grondwet, 1936 (Wet 18 van 1936), neem ek hierby die       1936 (Act 18 of 1936), I hereby excise the land defined in
grond omskryf in die Bylae hiervan, uit oopgestelde gebied    the Schedule hereto from released area.
weg.
                                  Given under my Hand and the Seal of the Republic of
 Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van     South Africa at Pretoria this Twelfth day of July, One thou­
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Twaalfde dag van Julie   sand Nine hundred and Eighty-eight.
Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
P. W. BOTHA,                           P. W. BOTHA,
Staatspresident.                         State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:            By Order of the State President-in-Cabinet:

G. VANN. V nJO EN ,                       G. VANN. VDJOEN,
Minister van die Kabinet.                    Minister of the Cabinet.
               BYLAE                           SCHEDULE
          PROV1NSIE TRANSVAAL                    PROVINCE OF THE TRANSVAAL
Distrik Louis Tricbardt
                                 D istrict o f Louis Tricbardt
 Gedeelte 7, Restant van Gedeelte 8, groot
101,5918 ha, Gedeelte 14, Gedeelte 17 (gedeelte van        Portion 7, Remainder of Portion 8, in extent 101,5918
Gedeelte 1) en Gedeelte 18 (gedeelte van Gedeelte 11)      ha, Portion 14, Portion 17 (a portion of Portion 1) and
van die plaas Ballymore 42 LT. Restant van die plaas       Portion 18 (a portion of Portion 11) of the farm Ballymore
Uitspanning 40 LT, groot 309,8739 ha. Gedeelte 6 (ge­      42 LT. Remainder of the farm Uitspanning 40 LT, in extent
deelte van Gedeelte 1) van die plaas Wolferoode 38 LT.      309,8739 ha. Portion 6 (a portion of Portion 1) of the farm
Restant van Gedeelte 4 van die plaas Bali 84 MT, groot      Wolferoode 38 LT. Remainder of Portion 4 of the farm Bali
1 944,3943 ha.                          84 MT, in extent 1 944,3943 ha.
D istrik Grobiersdal                       D istrict o f Grobiersdal
 Gedeelte 1 van die plaas Bankfontein 158 JS. Gedeelte 2      Portion 1 of the farm Bankfontein 158 JS. Portion 2 of
van die plaas Zaaiplaats 157 JS.                 the farm Zaaiplaats 157 JS.
 935— A                                                   11436—1

Page 2
Download full gazette PDF