A Laws.Africa project
3 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-03 number 11452

Partners

Download PDF (1.6 MB)
Page 1
                     R E P U B L IE K             R E P U B L IC
                       VAN                    OF
                    S U ID - A F R IK A           S O U T H A F R IC A
             Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
    (AVB uitgesluit/GST excluded)
                               Regulasiekoerant              A s 'n Nuusblad by die
                               Regulation Gazette             Poskantoor geregistreer
      Plaaslik 50c Local                                     Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries              No. 4239                   as a Newspaper
       Posvry • Post free
  Vol. 278                    Pr e t o r i a , 3 Au g u s t u s ; 19gg              No. 11452

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                            GOVERNMENT NOTICE

     DEPARTEMENT VAN POS- EN                        DEPARTMENT OF POSTS AND
     TELEKOMMUNIKASIEWESE                          TELECOMMUNICATIONS
No. R. 1566                 3 Augustus 1988      No. R. 1566                   3 August 1988
  DIE SUID-AFRIKAANSE UITSAAIKORPORASIE                    THE SOUTH AFRICAN BROADCASTING
  Die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie het, met die goed-                   CORPORATION
keuring van die Minister van Inligting, Uitsaaiwese en die         The South African Broadcasting Corporation has, with
Rolprentbedrvf, kragtens artikel 23 van die Uitsaaiwet,        the approval of the Minister of Information, Broadcasting
1976 (Wet 73 van 1976), die regulasies in die Byiae uitge-       Services and the Film Industry, under section 23 of the
vaardig.                                Broadcasting Act, 1976 (Act 73 of 1976) made the Regula­
              BYLAE                   tions in the Schedule.
  1. In hierdie Byiae beteken die Regulasies, die Regula­                    SCHEDULE
sies afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 1720 van           1. In this Schedule the Regulations means the Regula­
7 Augustus 1987.                            tions promulgated by Government Notice R. 1720 of 7
  2. Regulasie 7 van die Regulasies word hierbv gewysig        August 1987.
deur in subregulasie (2) die uitdrukking “ Posbus 8606,          2. Regulation 7 of the Regulations is hereby amended by
Johannesburg, 2000” deur die uitdrukking “ Privaatsak X I,       the substitution of the expression “ Private Bag XI, Auck­
Aucklandpark, 2006” te vervang.                    land Park, 2006” in subregulation (2) for the expression
  3. Die Aanhangsel by die Regulasies word hierby gewy­        “ P.O. Box 8606, Johannesburg, 2000” .
sig—                                    3. The Annexure to the Regulations is hereby amended—
 (a) deur in subparagraaf (1) van paragraaf 1 die uitdruk­        (a) by the substitution of the expression “ R80,00” in
    king ” R72,00” waar dit ookal voorkom deur die uit­           subparagraph (1) of paragraph 1, wherever it occurs,
    drukking “ R80,00” te vervang; en                    for the expression “ R72,00” ; and
 (b) deur subparagraaf (2) van paragraaf 1 deur die vol-        (b) by the substitution for subparagraph (2) of paragraph
    gende subparagraaf te vervang:                     1 of the following subparagraph:
    “ (2) Indien in die loop van ’n lisensiejaar die ver-          “ (2) If the obligation should arise during the course
       pligting ontstaan om ten opsigte van 'n byko-              of any licence year, to pay a licence fee in re­
       mende televisiestel of ’n aantal televisiestelle             spect of an additional television set or a number
       lisensiegeld te betaal of om, na gelang die ge-             of television sets or, as the case may be, to
       val, virdie eerste maal ’n lisensie uit te neem, is           obtain a licence for the first time the following
       die volgende lisensiegelde betaalbaar:                  licence fees shall be payable:
        (a) In die eerste maand van die lisensiejaar:              (a) In the first month of the licence year:
          R80.00.                                 R80.00.
        (b) In die tweede maand van die lisensiejaar:              (b) In the second month of the licence year:
          R73.33.                                 R73.33.
        (c) In die derde maand van die lisensiejaar:             (c) In the third month of the licence year:
          R66.67.                                R66.67.
        (d) In die vierde maand van die lisensiejaar:             (d) In the fourth month of the licence year:
          R60.00.                                R60.00.
        (e) In die vyfde maand van die lisensiejaar:             (e) In the fifth month of the licence year:
          R53.33.                                R53.33.
  977—A                                                       11452— 1

Page 2
Download full gazette PDF