A Laws.Africa project
5 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-05 number 11448

Partners

Download PDF (12.5 MB)
Page 1
                    REPUBLIEK            REPUBLIC
                      VAN               OF
                    SUID-AFRIKA           SOUTH AFRICA
            Staatskoerant
           Government Gazett
    Verkoopprys • Selling price
   (AVB uitgesluit/GST excluded)
                           Regulasiekoerant            As 'n Nuusblad by die
                           Regulation G azette           Poskantoor geregistreer
     Plaaslik 50c   Local                              Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries           No. 4237                 as a Newspaper
       Posvry • Post free
 Vol. 278                  PRETORIA, 5 AUGUST0 8 1988                  No. 11448

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                         GOVERNMENT NOTICE

DEPARTEMENT VAN ONTWIKKELINGS-                    DEPARTMENT OF DEVELOPMENT
     BEPLANNING                             PLANNING
No. R. 1548                5 Augustus 1988   No. R. 1548                   5 August 1988
REGULASDES BETREFFENDE DIE UITBRING VAN             REGULATIONS REGARDING THE CASTING OF
VOORAFSTEMME VIR VERKIESING VAN LEDE VAN            PRIOR VOTES FOR ELECTION OF MEMBERS OF LO­
PLAASLIKE O WERHEIDS LIGG AME                  CAL GOVERNMENT BODIES
 Kragtens artikel 8 van die Wet op Voorafstemme vir       Under section 8 of the Prior Votes for Election of Mem­
Verkiesing van Lede van Plaaslike Owerheidsliggame,       bers of Local Government Bodies Act, 1988 (Act 94 of
1988 (Wet 94 van 1988), vaardig ek, Jan Christiaan Heunis,   1988), I, Jan Christiaan Heunis, Minister of Constitutional
Minister van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning, die    Development and Planning, hereby make the regulations
regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uit.        contained in the Schedule hereto.
J. C. HEUNIS,                          J. C. HEUNIS,
Minister van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning.      Minister of Constitutional Development and Planning.
              BYLAE                           SCHEDULE
Woordomskrywings                        Definitions
  1.   In hierdie Regulasies, tensy uit die samehang anders 1. In these Regulations, unless the context otherwise in­
blyk, beteken “ die Wet” die Wet op Voorafstemme vir dicates, “ the Act” shall mean the Prior Votes for Election
Verkiesing van Lede van Plaaslike Owerheidsliggame,      of Members of Local Government Bodies Act, 1988, and
1988, en het enige ander woord of uitdrukking waaraan ’n any other word or expression to which a meaning has been
betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis.       assigned in the Act shall bear that meaning.
Aansoek om ’n voorafstem uit te bring              Application to cast a prior vote
  2.  (1) Elke aansoek om ’n voorafstem uit te bring, moet 2. (1) Each application to cast a prior vote shall be com­
voltooi word wesenlik in die vorm in Bylae A of B uiteen­ pleted substantially in the form set out in Schedule A or B.
gesit.                              (2) The form referred to in subregulation (1) shall be
  (2) Die vorm in subregulasie (1) bedoel, word by die    handed in to the returning officer at a polling station estab­
kiesbeampte ingedien by ’n stemburo deur die kiesbeampte   lished by the returning officer in terms of section 3 (2), (3),
ingevolge artikel 3 (2), (3) of (4) van die Wet ingerig gedu- or (4) of the Act during the hours mentioned in section 3 (6)
rende die ure vermeld in artikel 3 (6) van die Wet.      of the Act.
  (3) Die kiesbeampte hou al die vorms wat hy ingevolge     (3) The returning officer shall keep all the forms received
subregulasie (1) ontvang, in veilige bewaring totdat hy ver- by him in terms of subregulation (1) in safe custody until he
soek word om daarmee te handel volgens die voorskrifte    is required to deal therewith in accordance with the direc­
van hierdie Regulasies.                    tions of these Regulations.


 962— A                                                       11448— 1

Page 2
Download full gazette PDF