A Laws.Africa project
5 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-05 number 11451

Partners

Download PDF (1.4 MB)
Page 1
                          R EPU B LIEK    \            R EPU B LIC
                            VAN                     OF
                         S U iD -A FR iK A             S O U T H A FR IC A
                Staatskoerant
               Government Gaze
     Verkoopprys • Selling price
                                    Regulasiekoerant                   As 'n Nuusblad by die
     (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                   Regulation Gazette                  Poskantoor geregistreer
       Plaaslik 50c Local                                              Registered at the Post Office
    Buitelands 70c Other countries                   No. 4238                       as a Newspaper
        Posvry • Post free
  Vol. 278                         PRETORIA, 5 AUGUSTUS 1988                          No. 11451

    GOEWERMENTSKENNISGEWING                                  GOVERNMENT NOTICE


     DEPARTEMENT VAN LANDBOU-                           DEPARTMENT OF AGRICULTURAL
     EKONOMIE EN -BEMARKING                            ECONOMICS AND MARKETING
No. R. 1557                        5 Augustus 1988     No. R. 1557                        5 August 1981
   BEMARKINGSWET, 1968 (WET 59 VAN 1968)                        MARKETING ACT, 1968 (ACT 59 of 1968)
 WINTERGRAANSKEMA.— VERKOOPPRYSE VAN                         WINTER CEREAL SCHEME.—SELLING PRICES OF
         BROOD—WYSIGING                                   BREAD—AMENDMENT
 Ek, Jacob Johannes Greyling Wentzel, Minister van                  I, Jacob Johannes Greyling Wentzel, Minister of Agricul­
Landbou, maak hierby ingevolge artikel 79 van die                 ture, hereby make known in terms of section 79 of the
Bemarkingswet, 1968 (Wet 59 van 1968), bekend dat—                 Marketing Act, 1968 (Act 59 of 1968), that—
   (a) ek uit hoofde van die bevoegdheid my verleen by                 (a) by virtue of the powers conferred upon me by sec­
 artikel 60 (2A) van genoemde Wet, in die plek van die                tion 60 (2A) of the said Act I have, in the stead of the
 Koringraad bedoel in artikel 6 van die Wintergraanskema               Wheat Board referred to in section 6 of the Winter Cereal
 gepubliseer by Proklamasie R. 162 van 1974, soos gewy-               Scheme published by Proclamation R. 162 of 1974, a;
 sig, kragtens artikel 37 van genoemde Skema Goewer-                 amended, under section 37 of the said Scheme amendec
 mentskennisgewing R. 2213 van 30 September 1987                   Government Notice R. 2213 of 30 September 1987 (as
 (soos verbeter by Goewermentskennisgewing R. 2837                  corrected by Government Notice R. 2837 of 24 Decem­
 van 24 Desember 1987) gewysig het deur Tabel 1 daar-                ber 1987) by the substitution for Table 1 thereof of the
 van deur die tabel hierby te vervang; en                      table hereby; and
   (b) genoemde wysiging op 8 Augustus 1988 in wer-                  (b) the said amendment shall come into operation on S
 king tree.                                     August 1988.
J . J . G. WENTZEL,                                J. J. G. WENTZEL,
Minister van Landbou.                               Minister of Agriculture.


                                    “ TABEL I/TABLE 1
              VERKOOPPRYSE VAN BROOD IN DIE REPUBLIEK/SELLING PRICES OF BREAD IN THE REPUBLIC

                                                               Maksimum prys per brood indien
                                            Maksimuin konlantprys per
                         Minimum kontantprys per brood                        anders as vir kontant op die per­
                                           brood op die perseel van die ver-
                         indien deur 'n bakker verkoop/                        seel van die verkoper daarvan
    Soon brood/Kind of bread                            koper daarvan/Maximum cash
                         Minimum cash price per loaf if                       verkoop/Maximum price per loaf
                                           price per loaf at the premises of
                             sold by a baker          the seller thereof        if sold otherwise than for cash at
                                                               the premises of the seller thereof

            1                    2                  3                    4

Witbrood/White bread...........................        R0.82                R0.85                  RO,87
Bruinbrood/Brown b read .....................         R0.66                R0.69                  R0.71
Volkoringbrood/Whole-wheat bread...              R0.66                R0.69                  R0.71"

 966—A                                                                       11451— 1

Page 2
Download full gazette PDF