A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-12 number 11454

Partners

Download PDF (27.5 MB)
Page 1
                    REPUBLIEK             REPUBLIC
                     VAN                OF
                   SUID-AFR1KA           SOUTH AFRICA
            Staatskoerant
          Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price          Regulasiekoerant            As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                             Poskantoor geregistreer
                          Regulation Gazette
     Plaaslik 50c   Local                              Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries           No. 4240                 as a Newspaper
      Posvry • Post free
 Vol. 278                 PRETORIA, 12 AUGUSTUS 1988                 No. 11454

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                        GOVERNMENT NOTICES

    ADMINISTRASIE: VOLKSRAAD                     ADMINISTRATION: HOUSE OF
DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR
                                        ASSEMBLY
                                 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE
No, R. 1605                12 Augustus 1988
                                 No. R. 1605                 12 August 1988
MAGTIGING VIR DIE BEHOUD EN AANWENDING
VAN BEPAALDE GELDE DEUR DIE ONDERWYS-              AUTHORIZATION FOR THE RETENTION AND
KOLLEGES TE OUDTSHOORN, PAARL EN STELLEN­            APPLICATION OF CERTAIN MONEYS BY THE
BOSCH                              COLLEGES OF EDUCATION AT OUDTSHOORN,
  Kragtens die bevoegdheid aan my, Petrus Johannes       PAARL AND STELLENBOSCH
Clase, Minister van Onderwys en Kultuur, verleen by arti-      Under and by virtue of the powers vested in me by sec­
ke! 2 (1 A) van die Skatkis- en Ouditwet, 1975 (Wet 66 van    tion 2 (1 A) of the Exchequer and Audit Act, 1975 (Act 66
1975)—                              of 1975), I, Petrus Johannes Clase, Minister of Education
                                 and Culture, hereby—
  (a) magtig ek hierby die onderwyskolleges te
 Oudtshoorn, Paarl en Stellenbosch om die losiesgelde        (a) authorize the colleges of education at Oudtshoorn,
 ontvang van studente van tegniese kolleges wat in kos-      Paarl and Stellenbosch to retain the boarding fees re­
 huise verbonde aan genoemde onderwyskolleges ge-         ceived from students of technical colleges who are ac­
 huisves word, te behou en aan te wend vir die bestryding     commodated in hostels attached to the aforementioned
 van die betrokke koshuise se bedryfsuitgawes; en         colleges of education and to apply such moneys for meet­
                                  ing the working expenditure of the hostels concerned; and
  (b) bepaal ek hierby dat soos volg van sodanige gelde
 rekenskap gegee en daarmee gehandel word:              (b) determine that such moneys shall be accounted for
                                  and dealt with as follows:
    (i) Sodanige gelde moet in ’n aparte lopende bankre-
                                     (i) Such moneys shall be deposited in a separate
   kening gedeponeer word;
                                   current banking account;
    (ii) bewysstukke ten opsigte van alle bedryfsuit­         (ii) vouchers in respect of all working expenditure
   gawes moet bygehou word;                     shall be kept;
    (iii) ’n staat van ontvangste en betaiings, tesame met      (iii) a statement of receipts and payments together
   stawende bewyse, moet maandeliks by die Kaaplandse        with supporting vouchers shall be submitted to the
   O nderw ysdepartem ent ingedien word; en            Cape E ducation D epartm ent every m onth; and
    (iv) die rektor van die betrokke onderwyskollege of       (iv) the rector of the college of education concerned
   ’n persoon deur horn aangewys, moet die staat van        or a person designated by him shall check the state­
   ontvangste en betaiings en die stawende bewyse min-       ment of receipts and payments and supporting vouch­
   stens weekliks nagaan.                     ers at least once a week.
P. J. CLASE,                           P. J. CLASE,
Minister van Onderwys en Kultuur.                Minister of Education and Culture.
  952—A                                                      11454— 1

Page 2
Download full gazette PDF