A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-12 number 11458

Partners

Download PDF (14.1 MB)
Page 1
                                                     a    <=>«■ <5
                    REPUBLIEK            REPUBLIC
                      VAN               OF
                    SUID-AFRIKA           SOUTH AFRICA
            Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
   (AVB uitgesluit/GST excluded)
                           Regulasiekoerant            As 'n Nuusblad by die
                           Regulation Gazette           Poskantoor geregistreer
     Plaaslik 50c   Local                             Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries           No. 4241                as a Newspaper
       Posvry • Post free
 Vol. 278                 PRETORIA, 12 AUGUSTUS 1988                  No. 11458

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                        GOVERNMENT NOTICES

  DEPARTEMENT VAN MANNEKRAG                     DEPARTMENT OF MANPOWER
No. R. 1593                12 Augustus 1988  No. R. 1593                  12 August 1988
  WET OP MASJINERIE EN BEROEPSVEILIGHEID,           MACHINERY AND OCCUPATIONAL SAFETY ACT,
         1983 (WET 6 VAN 1983)                     1983 (ACT 6 OF 1983)
  Die Minister van Mannekrag het kragtens artikel 35 van    The Minister of Manpower has under section 35 of the
die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, 1983 (Wet 6    Machinery and Occupational Safety Act, 1983 (Act 6 of
van 1983), die reguiasies in die Bylae hiervan uitgevaardig.  1983), made the regulations contained in the Schedule
                                hereto.
              BYLAE
                                           SCHEDULE
    ELEKTRIESE MASJINERIEREGULASIES
                                   ELECTRICAL MACHINERY REGULATIONS
Woordomskrywing
  1.   In hierdie reguiasies het enige woord of uitdrukking Definitions
waaraan ’n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis   1.   In these regulations any word or expression to which a
en, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—        meaning has been assigned in the Act shall have that mean­
   “ beperkte ruimte” ’n gebied soos omskryf in regulasie ing and, unless the context otherwise indicates—
  1 van die reguiasies afgekondig by Goewermentskennis-      “ circuit” means an arrangement of conductors for the
 gewingR. 1031 van30M ei 1986;                 purpose of carrying electrical energy;
   “ die Wet” die Wet op Masjinerie en Beroepsveilig­      “ conductor” means an electrical conductor arranged
 heid, 1983 (Wet 6 van 1983);                 to be electrically connected to a source of electrical
   “ dood” om en by nulpotensiaal en ge'isoleer van enige  energy;
 lewendige stelsel;                        “ confined space” means an area as defined in regula­
   “ elektriese heining” ’n geelektrifiseerde versperring  tion  1 of the regulations published by Government Notice
 teen betreding deur mense of diere, wat uit een of meer    R. 1031 of 30 May 1986;
 kaal geleiers bestaan;                      “ dead” means at or about zero potential and isolated
   “ elektriese installasie” ’n elektriese installasie soos from  any live system;
 omskryf in regulasie 1 van die reguiasies afgekondig by      “ earthed” means connected to the general mass of
 Goewermentskennisgewing R. 2270 van 11 Oktober         earth in such a manner as will ensure at all times an
 1985;                             immediate safe discharge of electrical energy;
   “ geaard” verbind met die algemene aardmassa op so       “ electric fence” means an electrified barrier against
 ’n wyse dat dit te alle tye ’n onmiddellike veilige ontla-   the trespass of persons or animals which consists of one
 ding van elektriese energie sal verseker;           or more bare conductors;
   “ ge'isoleer” bedek met isoleermateriaal van sodanige     “ electrical installation” means an electrical installa­
 dikte en eienskappe dat dit die vloei van elektriese      tion as defined in regulation 1 of the regulations
 energie tussen die voorwerp aldus bedek en sy omgewing     published by Government Notice R. 2270 of 11 October
 of enige buitevoorwerp wat daaraan raak, sal voorkom;     1985;
 964— A                                                    11458— 1

Page 2
Download full gazette PDF