A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-12 number 11459

Partners

Download PDF (3.3 MB)
Page 1
                    R EP U B L1E K              R E P U B L IC
                                            OF
                                                           s.
                      VAN
                   S U ID - A F R IK A           S O U T H A F R IC A
                                                           1 6AUG
            Staatskoerant                                            ms*'
          Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price              Regulasiekoerant             As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                                  Poskantoor geregistreer
                              Regulation G azette
     Plaaslik 50c   Local                                   Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries               No. 4242                  as a Newspaper
      Posvry • Post free
 Vol. 278                   PRETORIA, 12 AUGUST0 8 1988                     No. 11459

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                             GOVERNMENT NOTICE


  DEPARTEMENT VAN MANNEKRAG                         DEPARTMENT OF MANPOWER
No. R. 1595                  12 Augustus 1988     No. R. 1595                   12 August 1988
 REGULASIES KRAGTENS DIE WET OP MASJINERIE               REGULATIONS UNDER THE MACHINERY AND
 EN BEROEPSVEILIGHEID, 1983 (WET 6 VAN 1983)             OCCUPATIONAL SAFETY ACT, 1983 (ACT 6 OF 1983)
  Die Minister van Mannekrag het kragtens artikel 35 van        The Minister of Manpower has under section 35 of the
die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, 1983 (Wet 6        Machinery and Occupational Safety Act, 1983 (Act 6 of
van 1983), die regulasies in die Bylaes uitgevaardig.         1983), made the regulations in the Schedules.
             BYLAE A                               SCHEDULE A
  ALGEMENE ADMINISTRATIEWEREGULASIES                   GENERAL ADMINISTRATIVE REGULATIONS
             WYSIGING                               AMENDMENT
Woordomskrywing                            Definition                     •
 1. In hierdie Bylae beteken “ die Regulasies” die Alge-        1. In this Schedule “ the Regulations” means the General
mene Administratieweregulasies, 1984, afgekondig by          Administrative Regulations, 1984 promulgated by Govern­
Goewermentskennisgewing R. 2206 van 5 Oktober 1984.          ment Notice R. 2206 of 5 October 1984.
Wysiging van regulasie 15 van die Regulasies              Amendment o f regulation 15 o f the Regulations
 2. Regulasie 15 van die Regulasies word hierby gewysig        2. Regulation 15 of the Regulations is hereby amended
deur in paragraaf (b) van subregulasie (4) die uitdrukicing      by the substitution in subparagraph (b) of subregulation (4)
“ R5” deur die uitdrukking “ RIO” tevervang.              for the expression “ R5” of the expression “ RIO”
             BYLAE B                               SCHEDULEB
  ELEKTRIESEINSTALLAS1EREGULASIES, 1985                ELECTRICAL INSTALLATION REGULATIONS, 1985
             WYSIGING                               AMENDMENT
Woordomskrywing                            Definition
  1. In hierdie Bylae beteken “ die Regulasies” die Elek-
triese Installasieregulasies, 1985, afgekondig by Goewer­         1. In this Schedule “ the Regulations’’ means the Electri­
mentskennisgewing R. 2270 van 11 Oktober 1985.             cal Installation Regulations, 1985, promulgated by Govern­
                                    ment Notice R. 2270 of 11 October 1985.
Wysiging van regulasie 10 van die Regulasies
                                    Amendment o f regulation 10 of the Regulations
 2. Regulasie 10 van die Regulasies word hierby
gewysig—                                2. Regulation 10 of the Regulations is hereby amended—
  (a)   deur die volgende woorde by paragraaf (a) van         (a) by the addition of the following words to paragraph
 subregulasie (1) te voeg:                       (a) of subregulation 1:
    “ en ’n bedrag van R25, betaalbaar by wyse van             “ and an amount of R25, payable in the form of
  ongerojeerde inkomsteseels wat op die aansoekvorm            uncancelled revenue stamps affixed to the application
  geplak is.” ; en                            form” ; and
 964—A                                                           11459— 1

Page 2
Download full gazette PDF