A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-12 number 11462

Partners

Download PDF (6.3 MB)
Page 1
                                                    <s>  tS - C
                    REPUBLIEK            REPUBLIC
                     VAN                OF
                   SUID-AFRIKA          SO U T H AFRICA
            Staatskoerant
          Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
                           Regulasiekoerant           As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                            Poskantoor geregistreer
                          Regulation Gazette
     Plaaslik 50c   Local                             Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries          No. 4245                as a Newspaper
      Posvry • Post free
 Vol. 278                 PRETORIA, 12 AUGUSTUS 1988                  No. 11462

          PROKLAMASIE                          PROCLAMATION
              van die                           by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika        State President of the Republic of South Africa
No. R. 129,1988                        No. R. 129,1988
WET OP DIE ONTWIKKELING VAN AANGEWESE              DESIGNATED AREAS DEVELOPMENT ACT, 1979
GEBIEDE, 1979 (WET 87 VAN 1979), SOOS GEWYSIG             (ACT 87 OF 1979), AS AMENDED
       AANWYSING VAN GEBIED                       DESIGNATION OF AREA
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 3 van die   Under and by virtue of the powers vested in me by sec­
Wet op die Ontwikkeling van Aangewese Gebiede, 1979      tion 3 of the Designated Areas Development Act, 1979 (Act
(Wet 87 van 1979), soos gewysig, verklaar ek hierby die    87 of 1979), as amended, I declare hereby the area as
gebied in die Bylae omskryf, as ’n aangewese gebied as    defined in the Annexure a designated area additional to the
toevoeging tot die Noord- en Noordwes-Transvaalse       North and North-Western Transvaal border area, designated
grensgebied, aangewys by Proklamasies R. 15, 1983 en R.    by Proclamations R. 15, 1983 and R. 187, 1986, to which
187, 1986, waarin die bepalings van voormelde Wet met     the provisions of the said Act shall apply with effect from
ingang van datum van hierdie Proklamasie van toepassing    date of this Proclamation.
sal wees.                            Given under my Hand and the Seal of the Republic of
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van   South Africa at Pretoria this Twenty-sixth day of July, One
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Ses-en-twintigste dag  thousand Nine hundred and Eighty-eight.
van Julie Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
                               P. W. BOTHA,
P. W. BOTHA,                         State President.
Staatspresident.
                               By Order of the State President-in-Council (Minister’s
Op las van die Staatspresident-in-Rade (Ministersraad van    Council of the House of Assembly):
 die Volksraad):
                               J. J. G. WENTZEL,
J. J. G. WENTZEL,                       Minister of the Minister’s Council of the House of
Minister van die Ministerraad van die Volksraad.         Assembly.
              BYLAE                          SCHEDULE
         AANGEWESE GEBIED                        DESIGNATED AREA
  Begin by die noordwestelike baken van die plaas Roode-    Beginning at the north-western beacon of the farm
rand 41 JP; daarvandaan noordooswaarts en algemeen suid-   Rooderand 41 JP; thence north-eastwards and generally
waarts met die grense van die volgende plase langs, sodat   southwards along the boundaries of the following farms so
hulle by hierdie gebied ingesluit word: Genoemde plaas    as to include them in this area: The said farm Rooderand 41
Rooderand 41 JP, Knapdaar 26 JP, Klipbult 25 JP, Pachs-    JP, Knapdaar 26 JP, Klipbult 25 JP, Pachsdraai 50 JP,
draai 50 JP, Haakdoombult 67 JP, Koppieskraal 73 JP,     Haakdoombult 67 JP, Koppieskraal 73 JP, Straatdrift 74 JP,
Straatdrift 74 JP, Schuinsdrift 75 JP, Zamenkomst 81 JP,   Schuinsdrift 75 JP, Zamenkomst 81 JP, Riekersdam 109 JP
Riekersdam 109 JP en Krielsrust 106 JP, tot by die suidoos-  and Krielsrust 106 JP, to the south-eastern beacon of the
telike baken van laasgenoemde plaas; daarvandaan alge­    last-named farm; thence generally north-westwards along
meen noordweswaarts met die suidwestelike grens van die    the south-western boundary of the said farm Krielsrust 106
genoemde plaas Krielsrust 106 JP, tot by Baken R op Kaart   JP, to Beacon R on Diagram A 1833/37; thence north-west-
  986—A                                                     11462— 1

Page 2
Download full gazette PDF