A Laws.Africa project
12 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-12 number 11463

Partners

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                   REPUBL1EK V A N S U ID -A FR IK A
                   R EP U B LIC O F S O U T H A FR IC A
           Staatskoerant
          Government Gazette
       Regulasiekoerant No. 4246                Regulation Gazette No. 4246


   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper
                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free


 Vol. 278                  PRETORIA, 12 AUGUSTUS 1988                No. 11463
                             AUGUST


          PROKLAMASIE                          PROCLAMATION
              van die                           by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika        State President of the Republic of South Africa
No. R. 128,1988                        No. R. 128,1988
DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DIE              DATE OF COMING INTO OPERATION OF THE
WYSIGINGSWET OP ARBEIDSVERHOUDINGE, 1988           LABOUR RELATIONS AMENDMENT ACT, 1988 (ACT
(WET 83 VAN 1988)                       83 OF 1988)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 31 van     Under the powers vested in me by section 41 of the
die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge, 1988 (Wet 83     Labour Relations Amendment Act, 1988 (Act 83 of 1988), I
van 1988), bepaal ek die eerste dag van September 1988 as   fix the first day of September 1988 as the date on which the
die datum waarop genoemde Wet in werking tree.        said Act shall come into operation.
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van     Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Vierde dag van Augus­  South Africa at Pretoria on this Fourth day of August, One
tus, Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.          thousand Nine hundred and Eighty-eight.
P. W. BOTHA,                         P. W. BOTHA,
Staatspresident.                       State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:          By Order of the State President-in-Cabinet:
P. T. C. DUPLESSIS,                      P. T. C. DU PLESSIS,
Minister van die Kabinet.                   Minister of the Cabinet.

  987— A                                                   11463— 1

Page 2
Download full gazette PDF