A Laws.Africa project
13 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-13 number 11471

Partners

Download PDF (6.2 MB)
Page 1
                     REPUBLIEK             REPUBLIC
                       VAN                OF
                     SUID-AFRIKA           SOUTH AFRICA
             Staatskoerant
            Government Gazette
     Verkoopprys • Selling price
                            Regulasiekoerant             As 'n Nuusblad by die
    (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Regulation Gazette             Poskantoor geregistreer
       Plaaslik50c   Local                               Registered at the Post O ffice
    Buitelands 70c Other countries           No. 4249                  as a Newspaper
        Posvry • Post free Vol. 278                  PRETORIA, 13 AUGUSTUS 1988                    No. 11471

             O PDRAG                          CO M M ISSIO N
                van die                             by the

  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika          State President o f the Republic o f South Africa
A an:
                                 To:
 SY EDELE REGTER LOUIS THEODOR CHRISTIAN             THE HONOURABLE MR JUSTICE LOUIS THEO­
  HARMS
                                   DOR CHRISTIAN HARMS
Saluut!
                                 Greetings!
  Aangesien ek dit dienstig ag om ’n kommissie te benoem
om ondersoek in te stel na en verslag te doen oor die aange-    Whereas I deem it expedient to appoint a commission to
leenthede hieronder vermeld en groot vertroue het in u ken-   inquire into and report on the matters mentioned hereinafter
nis en bekwaamheid, magtig ek u en stel ek u aan as Voor-    and by reason of the great trust I repose in your knowledge
sitter en enigste lid van ’n kommissie, met die volgende     and ability, I hereby authorise and appoint you to be the
opdrag:                             Chairman and sole member of a commission, with the
   Om ondersoek in te stel na en verslag te doen oor—     following terms of reference:
   (a) die betrokkenheid van persone, organisasies of        To inquire into and to report on—
     instellings in, vanuit of deur die Republiek van
                                    (a) the involvement of persons, organisations or insti­
     Suid-Afrika by beweerde ongerymdhede wat na
                                      tutions in, from or through the Republic of South
     vore gekom het in die verslae van die Transkeise
                                      Africa in alleged irregularities which came to the
     kommissies van ondersoek bekend as die Van
                                      fore in the reports of the Transkeian Commissions
     Reenen-kommissie en die Alexander-kommissie
                                      of Inquiry known as the Van Reenen Commission
     en wat vanwee jurisdiksionele en ander beperkings
                                      and the Alexander Commission and which because
     op daardie Kommissies nie volledig deur hulle
                                      of jurisdictional and other limitations on those
     opgeklaar is nie;
                                      Commissions, were not fully cleared up by them;
  (b) die betrokkenheid van diesulkes en ander persone,
    organisasies of instellings by handelinge wat dui       (b) the involvement of those and other persons, orga­
    op ongerymdhede in transaksies met Transkeise of          nisations or institutions in acts indicating irregular­
    Ciskeise belange;                         ities in transactions with Transkeian or Ciskeian
                                      interests;
  (c) die vraag of die betrokkenheid vermeld in para-
    graaf (a) of (b) misdrywe ingevolge die Suid-Afri-       (c) the question whether the involvement mentioned in
     kaanse reg daargestel het of ten nadele van Suid-        paragraph (a) or (b) constituted offences under
     Afrikaanse belange strek of gestrek het, en indien        South African law or detrimentally affects or affec­
     laasgenoemde van toepassing is, welke remedie-          ted South African interests, and, if the latter is
     rende of voorkomende stappe om ’n herhaling te          applicable, what remedial or preventative steps are
     voorkom aangewese is— ook met spesiale verwy-          indicated to prevent a repetition—also with special
     sing na die stappe aanbeveel deur veral die Alexan­       reference to the steps recommended in particular
     der-kommissie; en                        by the Alexander Commission; and

 991— A                                                        11471— 1

Page 2
Download full gazette PDF