A Laws.Africa project
15 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-15 number 11464

Partners

Download PDF (37.4 MB)
Page 1
                     REPUBLIEK ^                REPUBLIC
                      VAN                    OF
                    SUID-AFRIKA               SOUTH AFRICA
             Staatskoerant
            Government Gazette
   Verkoopprys • Selling price             Regulasiekoerant                As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                                     Poskantoor geregistreer
                             Regulation Gazette
     Plaaslik 50c Local                                       Registered at the Post O ffice
   Buitelands 70c Other countries              No. 4247                    as a Newspaper
      Posvry • Post free Vol. 278                   PRETORIA, 15 AUGUSTUS 1988                       No. 11464

   D E PA R TEM EN T VA N FINA N SIES                      D E P A R TM E N T O F FIN A N C E
No. R. 1592                  15 Augustus 1988     No. R. 1592                     15 August 1988
       DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964                       CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964
    WYSIGING VAN BYLAE 1 (No. 1/1/69)                   AMENDMENT OF SCHEDULE 1 (No. 1/1/69)
 Kragtens artikel 48 van die Doeane- en Aksynswet,            Under section 48 of the Customs and Excise Act, 1964,
1964, word Deel 1 van Bylae 1 by genoemde Wet hiermee          Part 1 of Schedule 1 to the said Act is hereby amended to
gewysig in die mate in die Bylae hiervan aangetoon.           the extent set out in the Schedule hereto.
G. MARAIS,                               G. MARAIS,
Adjunk-minister van Finansies.                     Deputy Minister of Finance.


                                 BYLAE

                                             Statis-
                  T.                                         Anno-
        Pos   Subpos            Artikel Beskrywing          tiese   Skaal van Reg
                  S.                                         tasies
                                             Eenheid

        29.17          Deur subpos No. 2917.35 deur die volgende te
                    vervang:
            “ 2917.35  7  Ftaalsuuranhidried                 kg   20% of
                                                  120c/kg
                                                  min 80% ”

       Opmerking.—Die skaal van reg op ftaalsuuranhidried word gewysig van 20% na 20% of 120c/kg min 80%.                                SCHEDULE
                                             Statis­
        Head­  Subhead­  C.                                         Annota­
                           Article Description         tical   Rate of Duty
        ing   ing    D.                                         tions
                                              Unit

        29.17          By the substitution for subheading No. 2917.35
                    of the following:
            “ 2917.35  7  Phthalic anhydride                 kg    20% or
                                                   120c/kg
                                                   less 80% ”

       Note.—The rate of duty on phthalic anhydride is amended from 20% to 20% or 120c/kg less 80%.  988  A                                                            11464— 1

Page 2
Download full gazette PDF