A Laws.Africa project
22 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-22 number 11480

Partners

Download PDF (1.3 MB)
Page 1
                                                                  S-bS*?
                      R E P U B L IE K                R E P U B L IC
                        VAN                      OF
                     S U ID - A F R IK A             S O U T H A F R IC A
              Staatskoerant
            Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
                                Regulasiekoerant                 As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                Regulation Gazette                 Poskantoor geregistreer
     Plaaslik 50c   Local                                        Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries                No. 4251                      as a Newspaper
      Posvry • Post free                                     AUGUSTUS
 Vol. 278                     PRETORIA, 22
                                     AUGUST
                                          1988                     No. 11480

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                                GOVERNMENT NOTICE

   DEPARTEMENT VAN FINANSIES                             DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 1725                   22 Augustus 1988      No. R. 1725                       22 August 1988
       DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964                          CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964
    WYSIGING VAN BYLAE 1 (No. 1/4/12)                     AMENDMENT OF SCHEDULE 1 (No. 1/4/12)
 Kragtens artikel 48 van die Doeane- en Aksynswet,              Under section 48 of the Customs and Excise Act, 1964,
1964, word Deel 4 van Bylae 1 by genoemde Wet hiermee            Part 4 of Schedule 1 to the said Act is hereby amended to
gewysig in die mate in die Bylae hiervan aangetoon.             the extent set out in the Schedule hereto.
G. MARAIS,                                 G. MARAIS,
Adjunk-minister van Finansies.                       Deputy Minister of Finance.
                                    BYLAE

          I                         n                         m
                                                                 Annota-
                                                           Skaal van
        Bobelas-  Tarief-  Bobelas-                                          sies
                                      Beskrywing                Bobelas­
        tingitem   pos   tingkode                                     ting

         161.00              Deur tanefpos No. 01.00 deur die volgende te vervang:
              “ 01.00        Lewende diere                            60%”

        Opmerking.—Die uitwerking van hierdie kennisgewing is dat alle lewende diere van Hoofstuk 1 van Deel 1 nou aan ’n
             skaal van bobelasting van 60% onderhewig is.
                                   SCHEDULE

          i                         n                         in
                                                                 Annota­
        Surcharge Tariff Surcharge                                      Rate of   tions
                                       Description               Surcharge
         Item  Heading Code

         161.00              By the substitution for tariff heading No. 01.00 of the follow­
                          ing:
              “ 01.00        Live animals                            60% ”

        Note.—The effect of this amendment is that all live animals of Chapter 1 of Part 1 are now liable to a rate of surcharge of
           60%.

  2__A                                                                   11480— 1

Page 2
Download full gazette PDF