A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-26 number 11474

Partners

Download PDF (63.7 MB)
Page 1
 Vol.278                  PRETORIA, 26 AUGUST'     1988           No. 11474

          PROKLAMASIE                          PROCLAMATION
              van die                           by the

  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika        State President of the Republic o f South Africa

No. R. 134,1988                        No. R. 134,1988

WYSIGING VAN BYLAE 1 BY DIE PROKLAMASIE            AMENDMENT OF SCHEDULE 1 OF THE KWAZULU
OP DIE KWAZULU-KONSTITUSIE, 1972 (PROKLA­           CONSTITUTION PROCLAMATION, 1972 (PROCLA­
MASIE R. 70 VAN 1972)
                               MATION R. 70 OF 1972)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 1 (2) van
                                 Under and by virtue of the powers vested in me by sec­
die Grondwet van die Nasionale State, 1971 (Wet 21 van
                               tion 1 (2) of the National States Constitution Act, 1971 (Act
1971), wysig ek hierby Bylae 1 by die Proklamasie op die
                               21 of 1971), I hereby amend Schedule I of the KwaZulu
KwaZulu-konstitusie, 1972 (Proklamasie R. 70 van 1972),
                               Constitution Proclamation, 1972 (Proclamation R. 70 of
soos gewysig deur Proklamasie R. 222 van 1976, R. 52 van
1977, R. 59 van 1977, R. 275 van 1977, R. 236 van 1978,    1972), as amended by Proclamation R. 222 of 1976, R. 52
R. 19 van 1981, R. 116van 1981,R. 46 van 1982,R. 116     of 1977, R. 59 of 1977, R. 275 of 1977, R. 236 of 1978, R.
van 1982, R. 118 van 1983, R. 226 van 1986 enR . 239 van    19 of 1981, R. 116 of 1981, R. 46 of 1982, R. 116 of 1982,
1986, R. 48 van 1988, R. 59 van 1988 deur aan die einde    R. 118 of 1983, R. 226 of 1986 and R. 239 of 1986, R. 48
van paragraaf (xxi) (d) die volgende subparagraaf toe te   of 1988, R. 59 of 1988 by adding to paragraph (xxi) (d) the
voeg:                             following sub-paragraph:

 (e) Edendale 775 (Restant van Lot 800).            (e) Edendale 775 (The remainder of Lot 800).

  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van    Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Tiende dag van Augus­  South Africa at Pretoria on this Tenth day of August, One
tus Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.           thousand Nine hundred and Eighty-eight.

P. W. BOTHA,                         P. W. BOTHA,
Staatspresident.                       State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:          By Order of the State President-in-Cabinet:

J. C. HEUNIS,                         J. C. HEUNIS,
Minister van die Kabinet.                   Minister of the Cabinet.
 973— A                                                   11474— 1

Page 2
Download full gazette PDF