A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-26 number 11486

Partners

Download PDF (1.6 MB)
Page 1
                                                                   c a -fo T S 'O -
                                                                    s.ss?

                     REPU BLIEK
                       VAN
                    S U ID -A FR IK A
            Staatskoerant
          Government Gazette
   Verkoopprys • Selling price              Regulasiekoerant                 As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                                       Poskantoor geregistreer
                              Regulation Gazette
     Plaaslik 50c Local                                         Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries               No. 4254                     as a Newspaper
      Posvry • Post free                                    AUGUSTUS
 Vol. 278                    PRETORIA, 26
                                    AUGUST
                                         1988                     No. 11486

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                               GOVERNMENT NOTICES

   DEPARTEMENT VAN FINANSIES                            DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 1761               26 Augustus 1988         No. R. 1761                26 August 1988
      DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964                        CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964
    WYSIGING VAN BYLAE 1 (No. 1/4/13)                    AMENDMENT OF SCHEDULE 1 (No. 1/4/13)
 Kragtens artikel 48 van die Doeane- en Aksynswet,             Under section 48 of the Customs and Excise Act, 1964,
1964, word Deel 4 van Bylae 1 by genoemde Wet hiermee           Part 4 of Schedule 1 to the said Act is hereby amended to
gewysig in die mate in die Bylae hiervan aangetoon.            the extent set out in the Schedule hereto.
G. MARAIS,                                G. MARAIS,
Adjunk-minister van Finansies.                      Deputy Minister of Finance.
                                  BYLAE
                                                              Annota-
       Opmerkings.—Deur Opmerkings 7 (c) en (d) deur die volgende te vervang:                      sies
        (c) “ ingevoer in die hoeveelhede, op die tye, vir die doeleindes en onderworpe aan die voorwaardes wat
          die Direkteur-generaal: Handel en Nywerheid, op aanbeveling van die Raad van Handel en Nywer-
          heid, by bepaalde permit toelaat nadat bewys voorgele is dat hierdie goedere kapitaalgoedere of
          komponente daarvan is wat nie bevredigend plaaslik beskikbaar is nie en—
            (i) wat ingevoer word deur ’n vervaardiger wat teen voile kapasiteit werk;
            (ii) vir die vestiging van ’n nuwe industrie is; of
           (iii) wat vir tegnologiese vooruitgang benodig word,
        (d) geklaar ingevolge ’n permit uitgereik deur die Direkteur-generaal: Handel en Nywerheid, op aanbe­
          veling van die Raad van Handel en Nywerheid, vir gebruik by die vervaardiging, verwerking,
          afwerking, uitrusting of verpakking van goedere uitsluitlik vir uitvoer.”

       Opmerking.—Opmerking 7 (c) word herskryf ten einde die bedoeling daarvan duideliker te stel terwyl die bewoording
            van Opmerking 7 (d) in lyn met die Engelse teks gebring word.
                                 SCHEDULE
                                                              Annota­
                                                               tions
       Notes.—By the substitution for Notes 7 (c) and (d) of the following:
        (c) “ imported in such quantities, at such times, for such purposes and subject to such conditions as the
          Director-General: Trade and Industry, on the recommendation of the Board of Trade and Industry,
          may allow by specific permit after proof has been furnished that these are capital goods or compo­
          nents thereof which are not satisfactorily available locally and are—
             (i) imported by a manufacturer operating at full capacity;
            (ii) for the establishment of a new industry; or
            (iii) required for technology advance,
        (d) cleared in accordance with a permit issued by the Director-General: Trade and Industry, on the
          recommendation of the Board of Trade and Industry, for use in the manufacture, processing, fin­
          ishing, equipping or packing of goods exclusively for export.”

       Note.—Paragraph 7 (c) is amended in order to clarify the intention thereof and the wording of the Afrikaans text is
          aligned with the English text.
 14—A                                                                  11486— 1

Page 2
Download full gazette PDF