A Laws.Africa project
26 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-26 number 11492

Partners

Download PDF (1.5 MB)
Page 1
                    R E P U B L IE K              R E P U B L IC
                       VAN                    OF
                   S U I D - A F R IK A           S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
          Government Gazette
   Verkoopprys • Selling price
                               Regulasiekoerant             As 'n Nuusblad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                                   Poskantoor geregistreer
                               Regulation Gazette
     Plaaslik50c   Local                                   Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries               No. 4256                  as a Newspaper
      Posvry • Post free                                   AUGUSTUS
 Vol. 278                    PRETORIA, 26
                                   AUGUST
                                        1988                  No. 11492
   GOEWERMENTSKENNISGEWING                             GOVERNMENT NOTICE

    DEPARTEMENT VAN JUSTISIE                          DEPARTMENT OF JUSTICE
No. R. 1765                  26 Augustus 1988     No. R. 1765                   26 August 1981
 LANDDROSHOWE—WYSIGING VAN DIE REELS                  MAGISTRATES’ COURTS.— AMENDMENT OF THE
            VAN DIE HOF                             RULES OF COURT
 Die Reelsraad vir Geregshowe het, met die goedkeuring          The Rules Board for Courts of Law has, with the appro
van die Minister van Justisie, kragtens artikel 6 van die Wet      val of the Minister of Justice, under section 6 of the Rule:
op die Reelsraad vir Geregshowe, 1985 (Wet 107 van           Board for Courts of Law Act, 1985 (Act 107 of 1985)
1985), die reels vervat in die Bylae hiervan, gemaak.          made the rules contained in the Schedule hereto.
                                                 SCHEDULE
            BYLAE
                                      1. In this Schedule “ the Rules” , shall mean the rules
  1. In hierdie Bylae beteken “ die Reels” , die reels         promulgated by Government Notice R. 1108 of 21 Juna
afgekondig by Goewermentskennisgewing R. 1108 van 21          1968, as amended by Government Notices R. 3002 of 25
Junie 1968, soos gewysig by Goewermentskennisgewings          July 1969, R. 490 of 26 March 1970, R. 947 of 2 June
R. 3002 van 25 Julie 1969, R. 490 van 26 Maart 1970,          1972, R. 1115 of 28 June 1974, R. 689 of 23 April 1976.
R. 947 van 2 Junie 1972, R. 1115 van 28 Junie 1974,           R. 261 of 25 February 1977, R. 2221 of 28 October 1977,
R. 689 van 23 April 1976, R. 261 van 25 Februarie 1977,         R. 327 of 24 February 1978, R. 2222 of 10 November
R. 2221 van 28 Oktober 1977, R. 327 van 24 Februarie          1978, R. 1449 of 29 June 1979, R. 1314 of 27 June 1980,
1978, R. 2222 van 10 November 1978, R. 1449 van             R. 1800 of 28 August 1981, R. 1139 of 11 June 1982,
29 Junie 1979, R. 1314 van 27 Junie 1980, R. 1800 van          R. 1689 of 29 July 1983, R. 1946 of 9 September 1983.
28 Augustus 1981, R. 1139 van 11 Junie 1982, R . 1689 van        R. 1994 of 7 September 1984, R. 2083 of 21 September
29 Julie 1983, R. 1946 van 9 September 1983, R. 1994 van        1984, R. 391 of 7 March 1986 and R. 2165 of 2 October
7 September 1984, R. 2083 van 21 September 1984, R. 391         1987.
van 7 Maart 1986 en R. 2165 van 2 Oktober 1987.
                                      2. Annexure 2 to the Rules is hereby amended by the
 2. Bylae 2 by die Reels word hierby gewysig deur die         addition to Part I of Table A of the following item:
volgende item by Deel I van Tabel A by te voeg:
                                       “ 17. The costs taxed and allowed in accordance with
   “ 17. Die koste getakseer en toegelaat ooreenkomstig         Parts I, HI and IV of this Table for acts perform ed after
 Dele I, III en IV van hierdie Tabel vir handelinge verrig        the date of commencement of this item shall be increased
 na die datum van inwerkingtreding van hierdie item,           by an amount equal to 50 per cent of the total amount of
 word met ’n bedrag gelykstaande met 50 persent van die          such costs.” .
 totaal van sodanige koste verhoog.” .                  3. These rules shall come into operation on 26 September
 3. Hierdie reels tree op 26 September 1988 in werking.        1988.

  15— A                                                           11492— 1

Page 2
Download full gazette PDF