A Laws.Africa project
31 August 1988

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1988-08-31 number 11495

Partners

Download PDF (1.5 MB)
Page 1
                                                                       &Cj ~
                                                                    S, S T ?


                    REPUBLIEK                   REPUBLIC
                      VAN                       OF
                    SUID-AFRIKA                 S O U T H AFRICA
             Staatskoerant
           Government Gazette
    Verkoopprys • Selling price
                              Regulasiekoerant                  As 'n Nuushlad by die
   (AVB uitgesluit/GST excluded)                                      Poskantoor geregistreer
                              Regulation Gazette
     Plaaslik 50c   Local                                       Registered at the Post Office
   Buitelands 70c Other countries               No. 4256                     as a Newspaper
      Posvry • Post free                                    AUGUSTUS
 Vol. 278                    PRETORIA, 31
                                    AUGUST
                                         1988                    No. 11495

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                               GOVERNMENT NOTICE

   DEPARTEMENT VAN FINANSIES                            DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 1796                  31 Augustus 1988      No. R. 1796                      31 August 1988
       DOEANE- EN AKSYNSWET, 1964                        CUSTOMS AND EXCISE ACT, 1964
     WYSIGING VAN BYLAE 1 (No. 1/4/14)                    AMENDMENT OF SCHEDULE 1 (No. 1/4/14)
  Kragtens artikel 48 van die Doeane- en Aksynswet,             Under section 48 of the Customs and Excise Act, 1964,
1964, word Deel 4 van Bylae 1 by genoemde Wet hiermee           Part 4 of Schedule 1 to the said Act is hereby amended, with
gewysig, met terugwerkende krag tot 15 Augustus 1988, in         retrospective effect to 15 August 1988, to the extent set out
die mate in die Bylae hiervan aangetoon.                 in the Schedule hereto.
G. MARAIS,                                G. MARAIS,
Adjunk-minister van Finansies.                      Deputy Minister of Finance.


                                  BYLAE

                                                              Annota-
                                                               sies

       Opmerkings
         Deur na Opmerking 7 die volgende in te voeg:
          “ 8. Enige skaal van bobelasting in hierdie Deel vermeld ten opsigte van lewende diere van poste
             Nos. 01.01, 01.02, 01.03 en 01.04 van Deel 1 is nie van toepassing op enige sodanige diere
             geklaar vir binnelandse verbruik voor of op 30 September 1988, in die getalle wat die Kommis-
             saris by bepaalde permit toelaat, nadat bewys voorgele is dat die invoerder in besit was van ’n
             permit voor of op 31 Augustus 1988 uitgereik deur die Direkteur-generaal: Landbou-ekonomie
             en -bemarking kragtens die Veeverbeteringswet, 1977 (Wet No. 25 van 1977).” .


                                 SCHEDULE

                                                              Annota­
                                                               tions

       Notes
         By insertion after Note 7 of the following:
           “ 8. Any rate of surcharge specified in this Part in respect of live animals of headings Nos. 01.01,
             01.02, 01.03 and 01.04 of Part 1 shall not apply to any such animals entered for home con­
             sumption on or before 30 September 1988, in such numbers as the Commissioner may allow by
             specifice permit after proof has been furnished that the importer was in possession of a permit
             issued on or before 31 August 1988 by the Director-General: Agriculture Economics and
             Marketing in terms of the Livestock Improvement Act, 1977 (Act No. 25 of 1977).” .

  24— A                                                               11495— 1

Page 2
Download full gazette PDF