A Laws.Africa project
1 February 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-02-01 number 14563

Partners

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                                                           £-6 8^


                     R E P U B L IC           R E P U B L IE K
                        OF                VAN
                   S O U T H A F R IC A         S U ID -A F R IK A
                                                            ,         Government Gazette
          Staatskoerant
         R 1 ,0 0 Price • Prys
         R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW                    Regulation Gazette
         R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                                           Regulasiekoerant
         Other countries R 1 ,4 0 Buitelands                  No. 5026
              Post free • Posvry
  V o l. 3 3 2               P R E T O R IA ,  1 FEBRUARY      1993
                                 F E B R U A R IE           N o. 1 4 5 6 3

      PROCLAM ATIONS                           PROKLAM ASIES
              b y th e                               van d ie
          S ta te P re s id e n t                      S ta a ts p re s id e n t
    o f th e R e p u b lic o f S o u th A fric a          va n d ie R e p u b lie k va n S u id -A frik a
No. R. 3,1993                           No. R. 3,1993
     INTERCEPTION AND MONITORING                 WET OP DIE VERBOD OP ONDERSKEPPING
       PROHIBITION ACT, 1992                      EN MEELUISTERING, 1992
         COMMENCEMENT                          INWERKINGTREDING
  Under section 10 of the Interception and Monitoring        Kragtens artikel 10 van die Wet op die Verbod op
Prohibition Act, 1992 (Act No. 127 of 1992), I hereby fix     Onderskepping en Meeluistering, 1992 (Wet No. 127
1 February 1993 as the date on which the said Act         van 1992), bepaal ek hierby 1 Februarie 1993 as die
shall come into operation.                    datum waarop genoemde Wet in werking tree.
  Given under my Hand and the Seal of the Republic         Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­
of South Africa at Cape Town this Twenty-ninth day of       bliek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Nege-
January, One thousand Nine hundred and Ninety-          en-twintigste dag van Januarie Eenduisend Negehon-
three.                              derd Drie-en-negentig.
F. W. DE KLERK,                          F. W. DE KLERK,
State President.                         Staatspresident.
By Order of the State President-in-Cabinet:            Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
H. J. COETSEE,                          H. J. COETSEE,
Minister of the Cabinet.                     Minister van die Kabinet.


No. R. 4,1993                           No. R. 4,1993
CORRECTIONAL SERVICES AND SUPERVISION WYSIGINGSWET OP AANGELEENTHEDE RAKEN-
MATTERS AMENDMENT ACT, 1991 (ACT No. 122 DE KORREKTIEWE DIENSTE EN TOESIG, 1991
OF 1991)                           (WET No. 122 VAN 1991)
 Under section 50 of the Correctional Services and      Kragtens artikel 50 van die Wysigingswet op Aange-
Supervision Matters Amendment Act, 1991 (Act No. leenthede rakende Korrektiewe Dienste en Toesig,
122 of 1991), I hereby fix 1 February 1993 as the date    1991 (Wet No. 122 van 1991), bepaal ek hierby 1
on which—                          Februarie 1993 as die datum waarop—
   (a)   sections 39 and 44 of the said Act (hereinafter   (a)  artikels 39 en 44 van genoemde Wet (hier-
 referred to as the Amendment Act) shall come into      onder die Wysigingswet genoem) in werking tree ten
 operation in respect of the areas of all the magisterial   opsigte van die gebiede van al die landdrosdistrikte
 districts in respect of which the said sections 39 and    ten opsigte waarvan genoemde artikels 39 en 44 nie
 44 have not by Proclamations Nos. 78 of 1991 or       by Proklamasies Nos. 78 van 1991 of R. 20 van
 R. 20 of 1992 been so put into operation;          1992 aldus in werking gestel is nie;
 88274 — A                                                   14563 — 1

Page 2
Download full gazette PDF