A Laws.Africa project
4 February 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-02-04 number 14566

Partners

Download PDF (809.0 KB)
Page 1
                                                       s
                R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
      Government Gazette
       Staatskoerant
        Regulation Gazette          No. 5028           Regulasiekoerant
                     R 1 ,0 0  Price • Prys
                     R 0 ,1 0  Plus 10% VAT • BTW
                     R 1 ,1 0  Selling price • Verkoopprys
                     Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                         Post free • Posvry
                            FEBRUARY
 Vol. 3 3 2            P R E T O R IA , 4 F E B R U A R IE      1 99 3    No. 1 4 5 6 6

      GOVERNMENT NOTICE                    GOEWERMENTSKENNISGEWING

   MINISTRY OF LAW AND ORDER                    MINISTERS VAN WET EN ORDE
No. R. 164            4 February 1993        No. R. 164              4 Februarie 1993
 WITHDRAWAL OF NOTICE UNDER THE PUBLIC              INTREKKING VAN KENNISGEWING KRAGTENS
          SAFETY ACT, 1953                 DIE WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953
  Under the powers vested in me by section 5A of the       Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 5A
Public Safety Act, No. 3 of 1953,1, Hermanus Jacobus      van die Wet op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,
Kriel, Minister of Law and Order, hereby withdraw, with    trek ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van Wet en
effect from 4 February 1993, the declaration of the      Orde, hierby die verklaring van die gebiede in die Bylae
areas mentioned in the Schedule, which areas were       vermeld, welke gebiede by Goewermentskennisgewing
declared by Government Notice No. R. 3119 of 6         No. R. 3119 van 6 November 1992 tot onrusgebiede
November 1992 to be unrest areas.               verklaar is, met ingang van 4 Februarie 1993 in.
          SCHEDULE                                 BYLAE
 The Magisterial District of Richmond, as demarcated      Die landdrosdistrik van Richmond, soos afgebaken
and described in “ The Natal Government Gazette”        en omskryf in “ The Natal Government Gazette” No.
No. 3351 of 8 September 1903.                 3351 van 8 September 1903.
 The Magisterial District of Umbumbulu, as demar­        Die landdrosdistrik van Umbumbulu, soos afge­
cated and described in Government Notice No. 1406 of      baken en omskryf in Goewermentskennisgewing No.
16 August 1968.                        1406 van 16 Augustus 1968.
H. J. KRIEL,                          H. J. KRIEL,
Minister of Law and Order.                   Minister van Wet en Orde. 90193 —A                                                14566— 1

Page 2
Download full gazette PDF