A Laws.Africa project
1 March 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-03-01 number 14616

Partners

Download PDF (1.3 MB)
Page 1
                                                       S .s s ^


                     R E P U B L IC         R E P U B L IE K
                        OF              VAN
                   S O U T H A F R IC A       S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
         R 1 ,0 0  Price • Prys
         R 0 ,1 0  Plus 10% VAT • BTW                 Regulation Gazette
                                         Regulasiekoerant
         R 1 ,1 0  Selling price • Verkoopprys
         Other countries R 1 , 4 0 Buitelands                 No. 5037
             Post free • Posvry
  Vol. 3 3 3                P R E T O R IA , 1 M A R C H 1993           No. 1 4 6 1 6
                                MAART       PROCLAMATION                          PROKLAMASIE
               b y th e                            van d ie
          S ta te P re s id e n t                    S ta a ts p re s id e n t
    o f th e R e p u b lic o f S o u th A fric a        va n d ie R e p u b lie k va n S u id -A frik a

N o . R . 1 0 ,1 9 9 3                    N o . R. 1 0 , 1 9 9 3
CORRECTIONAL SERVICES AND SUPERVISION             WYSIGINGSWET       OP   AANGELEENTHEDE
MATTERS AMENDMENT ACT, 1991 (ACT No. 122           RAKENDE KORREKTIEWE DIENSTE EN TOESIG,
OF 1991)                           1991 (WET No. 122 VAN 1991)
  Under section 50 of the Correctional Services and       Kragtens artikel 50 van die Wysigingswet op Aange-
Supervision Matters Amendment Act, 1991 (Act No.       leenthede rakende Korrektiewe Dienste en Toesig,
122 of 1991), I hereby fix 1 March 1993 as the date on    1991 (Wet No. 122 van 1991), bepaal ek hierby 1
which section 41 (a) of the said Act, in so far as it adds  Maart 1993 as die datum waarop artikel 41 (a) van
paragraph (i) to section 276 (1) of the Criminal Proce­    genoemde Wet, in soverre dit paragraaf (i) by artikel
dure Act, 1977 (Act No. 51 of 1977), shall come into     276 (1) van die Strafproseswet, 1977 (Wet No. 51 van
operation in respect of the areas of the Magisterial     1977), voeg, in werking tree ten opsigte van die
Districts of Bredasdorp, Heidelberg (C.), Hermanus,      gebiede van die landdrosdistrikte Bredasdorp, Heidel­
Middelburg (C), Molteno, Newcastle, Paulpietersburg,     berg (K), Hermanus, Middelburg (K), Molteno, New­
Riversdale, Steynsburg, Swellendam, Utrecht, Volks-      castle, Paulpietersburg, Riversdal, Steynsburg, Swel­
rust and Vryheid.                       lendam, Utrecht, Volksrust en Vryheid.
  Given under my Hand and the Seal of the Republic       Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­
of South Africa at Cape Town this Twenty-sixth day of     bliek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Ses-en-
February, One thousand Nine hundred and Ninety-        twintigste dag van Februarie Eenduisend Negehon-
three.                            derd Drie-en-negentig.
F. W. DE KLERK,                        F. W. DE KLERK,
State President.                       Staatspresident.
By Order of the State President-in-Cabinet:          Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
H. J. COETSEE,                        H. J. COETSEE,
Minister of the Cabinet.                   Minister van die Kabinet.
  94839 —A                                                  14616 — 1

Page 2
Download full gazette PDF