A Laws.Africa project
5 March 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-03-05 number 14604

Partners

Download PDF (12.5 MB)
Page 1
                    R E P U B L IC          R E P U B L IE K
                       OF                VAN
                  S O U T H A F R IC A        S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
         R 1 ,0 0 Price • Prys
         R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW                   Regulation Gazette
         R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                                          Regulasiekoerant
         Other countries R 1 ,4 0 Buitelands                   N o. 5 0 3 6
              Post free • Posvry
  V o l. 3 3 3                         MARCH
                     P R E T O R IA , 5
                                MAART
                                   1993               No. 1 4 6 0 4 „

       GOVERNMENT NOTICES                   GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

        ADMINISTRATION:                           ADMINISTRASIE:
       HOUSE OF ASSEMBLY                           VOLKSRAAD
 DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE              DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN KULTUUR

No. R. 323                 5 March 1993     No. R. 323                   5 Maart 1993

        EDUCATION AFFAIRS ACT                 WET OP ONDERWYSAANGELEENTHEDE
       (HOUSE OF ASSEMBLY), 1988                    (VOLKSRAAD), 1988
                                WYSIGING VAN REGULASIES BETREFFENDE
AMENDMENT OF REGULATIONS RELATING TO              BESTUURSLIGGAME VAN STAATSONDERSTEUN-
GOVERNING BODIES OF STATE-AIDED SCHOOLS,            DE SKOLE, UITGESONDERD STAATSONDER-
EXCLUDING  STATE-AIDED SCHOOLS  FOR             STEUNDE SKOLE VIR BUITENGEWONE ONDER­
SPECIALISED EDUCATION
                                WYS
 The Minister of Education and Culture has under         Die Minister van Onderwys en Kultuur het kragtens
section 112 read with section 31 of the Education
                                artikel 112 saamgelees met artikel 31 van die Wet op
Affairs Act (House of Assembly), 1988 (Act No. 70 of      Onderwysaangeleenthede (Volksraad), 1988 (Wet No.
1988), amended the regulations promulgated by          70 van 1988), die regulasies afgekondig by Goewer-
Government Notice No. R. 2932 of 6 December 1991,        mentskennisgewing No. R. 2932 van 6 Desember
as set out in the Schedule.                   1991, gewysig soos uiteengesit in die Bylae.
          SCHEDULE                              BYLAE
 1. In this Schedule, unless the context indicates        1. In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders
otherwise, the expression “ the Regulations” means       blyk, beteken die uitdrukking “ die Regulasies” die
the Regulations promulgated by Government Notice        Regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing
No. R. 2932 of 6 December 1991, as amended by          No. R. 2932 van 6 Desember 1991, soos gewysig by
Government Notices Nos. R. 441 of 14 February 1992       Goewermentskennisgewings Nos. R. 441 van 14
and R. 243 of 26 February 1993.                 Februarie 1992 en R. 243 van 26 Februarie 1993.
 2. The following regulation is hereby inserted in the      2. Die volgende regulasie word hierby in die Regula­
Regulations after regulation 4:                 sies ingevoeg na regulasie 4.
  “ D ISS O LU TIO N AND    R E C O N S TITU TIO N  OF    “ O N T B IN D IN G  EN  H E R S A M E S T E L L IN G  VAN
  G O V E R N IN G BODIES                     BESTUURSLIGGAME
   4A. (1) Whenever for any reason the number of          4A. (1) Wanneer die getal lede van ’n
  members of a governing body falls below the           bestuursliggaam om enige rede minder as die
  quorum referred to in regulation 20, such govern­        kworum bedoel in regulasie 20 word, word soda-
  ing body shall be deemed to have been dissolved         nige bestuursliggaam geag ontbind te wees en
  and a governing body shall within six weeks be         word ’n bestuursliggaam binne ses weke
  reconstituted in accordance with regulation 2.         ooreenkomstig regulasie 2 hersaamgestel.
 92920 — A                                             14604 — 1

Page 2
Download full gazette PDF