A Laws.Africa project
8 April 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-04-08 number 14724

Partners

Download PDF (13.1 MB)
Page 1
                                                 £ ■ s   r ^  f

                 R EPUBLIC              R EP U B LIE K
                   OF                 VAN
                SO UTH AFR IC A           SU ID -AFR IKA
         Government Gazette
          Staatskoerant
                        Regulation Gazette
                         Regulasiekoerant
                          No. 5056  V o l. 3 3 4            P R E T O R IA , 8 A P R IL  1993          N O .   1 4 7 2 4       G O V E R N M E N T N O T IC E S          G O E W E R M E N T S K E N N IS G E W IN G S


        A D M IN IS T R A T IO N :                  A D M IN IS T R A S IE :
       HOUSE OF ASSEM BLY                        VOLKSRAAD
     DEPARTMENT OF AGRICULTURAL                  DEPARTEMENT VAN LANDBOU-
        DEVELOPMENT                         ONTWIKKELING
N o. R. 5 78              8 A p r il 1 9 9 3  N o. R. 5 78                8 A p ril 1 9 9 3
BUFFELSJAGTS RIVER IRRIGATION BOARD: DIVI­          BUFFELSJAGTSRIVIER-BESPROEIINGSRAAD: AF-
SION OF SWELLENDAM, CAPE PROVINCE: AS­            DELING SWELLENDAM, KAAPPROVINSIE: TOE-
SIGNMENT OF FUNCTIONS, POWERS AND              WYSING VAN WERKSAAMHEDE, BEVOEGDHEDE
DUTIES                            EN PLIGTE
 By virtue of the powers delegated to me by Govern­      Kragtens die bevoegdheid aan my gedelegeer by
ment Notice No. 2645 of 16 November 1990, I,         Goewermentskennisgewing No. 2645 van 16 No­
Francois Johannes Cornelus Hugo, in my capacity       vember 1990, wys ek, Francois Johannes Cornelus
as Managing Engineer: Agricultural Engineering and      Hugo, in my hoedanigheid van Besturende Ingenieur:
Water Supply in the Department of Agricultural Devel­    Landbou-ingenieurswese en Watervoorsiening in die
opment, hereby assign to the Buffelsjagts River Irri­    Departement van Landbou-ontwikkeling, hierby die
gation Board the functions, powers and duties as       werksaamhede, bevoegdhede en pligte soos omskryf
defined in section 89 (1) (i) of the Water Act, 1956 (Act  in artikel 89 (1) (i) van die Waterwet, 1956 (Wet No. 54
No. 54 of 1956).                       van 1956), aan die Buffelsjagtsrivier-besproeiingsraad
                               toe.
F. J. C. HUGO,
                               F. J. C. HUGO,
Managing Engineer: Agricultural Engineering and
Water Supply, Department of Agricultural Develop­      Besturende Ingenieur: Landbou-ingenieurswese en
ment.                            Watervoorsiening, Departement van Landbou-ontwik­
                               keling.

    DEPARTM ENT OF MANPOW ER
                                 DEPARTEM ENT VAN M ANNEKRAG
N o. R. 5 90              8 A p ril 1 9 9 3  N o. R. 5 90       8 A p ril 1 9 9 3
     MANPOWER TRAINING ACT, 1981               WET OP MANNEKRAGOPLEIDING, 1981
TRAINING   SCHEME    FOR  THE  PRINTING,      OPLEIDINGSKEMA VIR DIE DRUK-, NUUSBLAD- EN
   NEWSPAPER AND PACKAGING INDUSTRIES                 VERPAKKINGSNYWERHEDE
  I, Leon Wessels, Minister of Manpower, hereby, in      Ek, Leon Wessels, Minister van Mannekrag, verklaar
terms of section 39 (5) of the Manpower Training Act,    hierby, kragtens artikel 39 (5) van die Wet op Manne-
1981, declare that the provisions of the Scheme as      kragopleiding, 1981, dat die bepalings van die Skema
published in Government Notice No. R. 1124 of 25 May     soos gepubliseer by Goewermentskennisgewing No.
1990, as amended by Government Notices Nos.         R. 1124 van 25 Mei 1990, soos gewysig by Goewer-
R. 465 of 8 March 1991 and R. 8 of 3 January 1992, is    mentskennisgewings Nos. R. 465 van 8 Maart 1991 en
  404—A                                              14724 — 1

Page 2
Download full gazette PDF