A Laws.Africa project
30 April 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-04-30 number 14780

Partners

Download PDF (756.0 KB)
Page 1
                                           rCoSGt
                R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
       Government Gazette
        Staatskoerant
        Regulation Gazette         No. 5 0 7 4       Regulasiekoerant
  Vol. 334               PRETORIA, 30 APRIL 1993               N o. 1 4 7 8 0

      GOVERNMENT NOTICE                  GOEWERMENTSKENNISGEWING

     DEPARTMENT OF JUSTICE                   DEPARTEMENT VAN JUSTISIE
No. R. 760               30 April 1993    No. R. 760              30 A pril 1993
ASSIGNMENT OF CERTAIN POWERS, DUTIES AND          OPDRAG VAN SEKERE BEVOEGDHEDE, PLIGTE
FUNCTIONS OF MINISTER OF JUSTICE TO MINIS­         EN WERKSAAMHEDE VAN MINISTER VAN JUSTI­
TER OF LAW AND ORDER                    SIE AAN MINISTER VAN WET EN ORDE
 It is hereby notified that the State President has      Hierby word bekendgemaak dat die Staatspresident
under the powers vested in him by section 26 of the     kragtens die bevoegdheid horn verleen by artikel 26
                              van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika,
Republic of South Africa Constitution Act, 1983 (Act
                              1983 (Wet No. 110 van 1983), die uitvoering van die
No. 110 of 1983), assigned the administration of the    bepalings van die Wet op Binnelandse Veiligheid, 1982
provisions of the Internal Security Act, 1982 (Act No.   (Wet No. 74 van 1982), wat aan die Minister van Justi-
74 of 1982), which entrust to the Minister of Justice any  sie ’n bevoegdheid, plig of werksaamheid toewys, met
power, duty or function, to the Minister of Law and     ingang van 1 April 1993 aan die Minister van Wet en
Order with effect from 1 April 1993.            Orde opgedra het.
 7979 —A                                              14780 — 1

Page 2
Download full gazette PDF