A Laws.Africa project
30 April 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-04-30 number 14783

Partners

Download PDF (3.7 MB)
Page 1
                                            (St C= % G*-

                 R E P U B L IC          R E P U B L IE K
                    OF                VAN
               S O U T H A F R IC A        S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant
                        Regulation Gazette
                         Regulasiekoerant
                           No. 5075 Vol. 3 3 4              P R E T O R IA , 3 0 A P R IL 199 3         No. 14783

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                      GOVERNMENT NOTICE

   DEPARTEMENT VAN VERVOER                  DEPARTMENT OF TRANSPORT
No. R. 766              30 April 1993    No. R. 766             30 April 1993


        PADVERKEERSWET, 1989                   ROAD TRAFFIC ACT, 1989
        (WET No. 29 VAN 1989)                  (ACT No. 29 OF 1989)

         WYSIGING VAN                      AMENDMENT OF ROAD
      PADVERKEERSREGULASIES                    TRAFFIC REGULATIONS


Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 132    By virtue of the powers vested in me by section 132
van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989),    of the Road Traffic Act, 1989 (Act No. 29 of 1989), I
het ek die regulasies uiteengesit in die Bylae hiervan  have made the regulations set out in the Schedule
uitgevaardig.                       hereto.

P J . WELGEMOED,                     P.J. WELGEMOED,
Minister van Vervoer en van Pos- en            Minister of Transport and of Posts and
 T elekommunikasiewese.                  Telecommunications.


           BYLAE                           SCHEDULE

Woordomskrywing                      Definition

1. In hierdie Bylae beteken “die Regulasies'1 die     1. In this Schedule “the Regulations" means the Road
Padverkeersregulasies gepubliseer by Goewerments-     Traffic Regulations published by Government Notice
kennisgewing No. R. 910 van 26 April 1990, soos      No. R. 910 of 26 April 1990, as amended by Govern­
gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 1312     ment Notice Nos. R. 1312 of 13 June 1990, R. 1954 of
van 13 Junie 1990, R. 1954 van 17 Augustus 1990,     17 August 1990, R. 2066 of 31 August 1990, R. 2982
R. 2066 van 31 Augustus 1990, R. 2982 van 14 De-     of 14 December 1990, R. 125 of 14 February 1991,
sember 1990, R. 125 van 14 Februarie 1991, R. 1059    R. 1059 of 4 June 1991, R. 2694 of 15 November
van 4 Junie 1991, R. 2694 van 15 November 1991,      1991, R. 1695 of 15 June 1992, R. 2803 of 1 October
R. 1695 van 15 Junie 1992, R. 2803 van 1 Oktober     1992, R. 2895 of 8 October 1992 and R. 3172 of
1992, R. 2895 van 8 Oktober 1992 en R. 3172 van      20 November 1992.
 8282 — A                                            14783 — 1

Page 2
Download full gazette PDF