A Laws.Africa project
1 May 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-05-01 number 14785

Partners

Download PDF (7.0 MB)
Page 1
         Government Gazette
          Staatskoerant
                       Regulation Gazette
                        Regulasiekoerant
                         N o. 5 0 7 7


                            MAY
 V ol. 3 3 5            P R E T O R IA ,
                            MEI
                              1993             N o. 1 4 7 8 5

      GOVERNMENT NOTICES                 GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

   DEPARTMENT OF AGRICULTURE                  DEPARTEMENT VAN LANDBOU
N o. R. 7 76              1 M ay 1993    No. R. 776                1 M ei 1993
        MARKETING ACT, 1968                   BEMARKINGSWET, 1968
         (ACT No. 59 OF 1968)                  (WET No. 59 VAN 1968)
SUMMER GRAIN SCHEME: RECORDS AND SOMERGRAANSKEMA:                     AANTEKENINGE      EN
RETURNS RELATING TO MAIZE AND MAIZE OPGAWES MET BETREKKING TOT MIELIES EN
PRODUCTS                          MIELIEPRODUKTE
 I,   Andre Isak van Niekerk, Minister of Agriculture, Ek, Andre Isak van Niekerk, Minister van Landbou,
hereby make known in terms of section 79 of the Mar­ maak hiermee ingevolge artikel 79 van die Bemar-
keting Act, 1968 (Act No. 59 of 1968), that—        kingswet, 1968 (Wet No. 59 van 1968), bekend dat—
  (a) the Maize Board referred to in section 6 of the
                                (a) die Mielieraad bedoel in artikel 6 van die Somer-
    Summer Grain Scheme published by Proclama­
                                  graanskema gepubliseer by Proklamasie No.
    tion No. R. 45 of 1979, as amended, has under
                                  R. 45 van 1979, soos gewysig, kragtens artikel
    section 31 of the said Scheme issued the direc­
    tions set out in the Schedule;               31 van genoemde Skema die voorskrifte in die
                                  Bylae uiteengesit, uitgereik het;
  (b) the said directions have been approved by me
    and shall come into operation on 1 May 1993;      (b) genoemde voorskrifte deur my goedgekeur is
    and                            en op 1 Mei 1993 in werking tree; en
  (c) Government Notices Nos. R. 1626 of 12 August      (c) Goewermentskennisgewings Nos. R. 1626 van
    1988, R. 2255 of 4 November 1988, R. 857 o1        12 Augustus 1988, R. 2255 van 4 November
    28 April 1989, R. 2924 of 6 December 1991 and       1988, R. 857 van 28 April 1989, R. 2924 van 6
    R. 674 of 28 February 1992 are repealed with        Desember 1991 en R. 674 van 28 Februarie
    effect from the said date of commencement.         1992 met ingang van genoemde datum van
                                  inwerkingtreding herroep word.
A. I. VAN NIEKERK,
Minister of Agriculture.                  A. I. VAN NIEKERK,
                              Minister van Landbou.
           SCHEDULE
                                          BYLAE
Definitions
 1.    Any word or expression in this Schedule to whichWoordomskrywing
a meaning has been assigned in the Scheme shall        1.   In hierdie Bylae het enige woord of uitdrukking
have that meaning and, unless the context otherwise waaraan ’n betekenis in die Skema geheg is, daardie
indicates—                         betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk,
 “commercial miller” means a person who is regis­ beteken—
   tered as a commercial miller under section 36 of     “die skema” die Somergraanskema gepubliseer by
   the Scheme;                        Proklamasie No. R. 45 van 1979, soos gewysig;
  8484—A                                               14785 — 1

Page 2
Download full gazette PDF